Gmina Międzyzdroje ogłosiła przetarg na rozbudowę Przedszkola Miejskiego ,,Morskie Skarby” o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://e-propublico.pl

Termin otwarcia ofert nastąpi 8 lutego bieżącego roku. Przypominamy, że Międzyzdroje są jednym z trzech miast w województwie, którym udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 480 tys. zł. z programu Maluch Plus.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 1.5 mln zł.
Szczegółowe informacje dot. przetargu zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje