Rada Miejska w Golczewie podczas najbliższej sesji zdecyduje o zmianie studium uwarunkowań i kierunków działania przestrzennego gminy Golczewo. Jeżeli radni wyrażą zgodę na eksploatację z kolejnego miejsca kruszywa naturalnego, do budżetu samorządu wpłynie niemalże 300 tys. złotych z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz 80 tys. złotych rocznie z tytułu podatku.

Eksploatowanie kopalin piasku nie będzie miało znaczącego wpływu na warunki życia i zdrowie okolicznej ludności z uwagi na ich położenie. W celu zminimalizowania skutków związanych z hałasem przewiduje się wykonanie wału ziemnego stanowiącego naturalny ekran akustyczny. W związku z tym, że obecnie eksploatowane złoże „Wysoka Kamieńska II” jest w fazie końcowej, realizacja nowej inwestycji nie spowoduje zwiększenia natężenia ruchu.

Choć inwestor nie miał obowiązku przeprowadzenia konsultacji przed podjęciem uchwały, to dołączył do projektu listę poparcia 115 podpisów mieszkańców Wysokiej Kamieńskiej dla tej inwestycji.