Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczęło całkowitą modernizację budynku znajdującego się przy ulicy Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim. W efekcie, po rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego, powstanie 11 mieszkań wychowawczych z pokojami treningowymi. 

Projekt realizowany będzie w Kamieniu Pomorskim i skierowany do 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym zagrożonych wielokrotnie, niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężeniami mieszkających na terenie powiatu kamieńskiego. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie na prowadzenie samodzielnego życia, w szczególności samodzielnego mieszkania poprzez ukierunkowanie działań na rozwój mieszkań wspomaganych – treningowych.

Działania związane z adaptacją budynku potrwają do grudnia 2020 roku. W tym czasie zostaje wykonany remont, dostosowanie go do potrzeb mieszkań wspieranych – treningowych. W ostatnim kwartale 2020 i pierwszym 2021 został zakupiony sprzęt i wyposażenie do mieszkań, tak aby od stycznia 2021 można było rozpocząć działania projektowe polegające na wspieraniu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im pobytu w mieszkaniu wspomaganym – treningowym oraz świadczeniem usług ukierunkowanych na usamodzielnienie, poprawę jakości życia, poprawieniu obecnego stanu psychofizycznego, przy jednoczesnym możliwie niezależnym, satysfakcjonującym funkcjonowaniu w lokalnej społeczności.

Łącznie za 4 mln złotych powstanie 11 mieszkań dla 35 osób. Dofinansowanie projektu wyniesie 3,8 mln złotych, a wkład własny PSONI jedynie 201 tys. zł.