Gmina Golczewo informuje, iż od 15 maja obowiązują nowe zasady pozyskiwania dotacji na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Zmianie ulega regulamin i formularz wniosku oraz zasady i wysokości przyznawanych w ramach Programu środków.

Przypominamy również, ze wniosek można złożyć w formie elektronicznej (poprzez Portal Beneficjenta na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl ) oraz w formie papierowej bezpośrednio w placówce Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie lub w  Urzędzie Miejskim w Golczewie, w którym można uzyskać również pomoc przy wypełnieniu wniosku.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać do: WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.