Zarząd „Nowe Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w  tj. stanowisko ds. realizacji inwestycji, zarządzania  nieruchomościami. Pełną ofertę możecie przeczytać tutaj: Nowe Centrum Aktualności 

Nazwa i adres jednostki:

Nowe Centrum sp. zo.o.

Określenie stanowiska:

stanowisko ds. realizacji inwestycji, zarządzania nieruchomościami .

Wymagania niezbędne wobec osoby kandydata na stanowisko:

Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie;

– pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-nieposzlakowana opinia;

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

-wykształcenie wyższe;

-znajomość techniki komputerowej w zakresie korzystania z aplikacji biurowych;

podstawowa znajomość zagadnień związanych z planowaniem i realizacją inwestycji budowlanych oraz zarządzaniem nieruchomościami. 

Wymagania dodatkowe:

– dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych.  

 – komunikatywność;

– dyspozycyjność;

– kreatywność, samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej;

– umiejętność pracy w zespole;

– preferowani będą kandydaci z wykształceniem wyższym technicznym (tytuł inżyniera),;

– dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, spółkach gminnych  lub staż pracy na stanowisku na którym realizowane były zadania zbliżone do zadań na stanowisku na które jest dokonywany nabór.

Zadania wykonywane na stanowisku 

-nadzór nad sporządzaniem projektów inwestycji ;

-nadzór nad realizacją inwestycji  (nadzorowanie realizacji inwestycji od momentu podpisania umowy z wykonawcą do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania),

– przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 

– zarządzanie wybranymi nieruchomościami, 

Informacje o warunkach pracy na stanowisku

sposób zatrudnienia i wymiar etatu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;

planowany termin zatrudnienia – 1 październik 2020 r.;

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny podpisany przez kandydata;

– życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata;

-wypełniony kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem umieszczonym jako załącznik do ogłoszenia 

-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

– oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta w pełni z praw publicznych;

– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa w procesie rekrutacji a zawartych w dokumentach aplikacyjnych wraz z zaakceptowaną klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych (zgodnie ze wzorem umieszczonym jako załącznik do ogłoszenia na stronie internetowej).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. realizacji inwestycji, zarządzania nieruchomościami” w siedzibie spółki lub pocztą na adres72-500 Międzyzdroje ul. Niepodległości 10a w terminie do dnia 25 września 2020 r. do godz. 11.00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Aplikacje, które wpłyną do spółki  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru

Postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Zarządu Spółki . Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

– wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze; oferty niekompletne i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone,

– ocena wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną,

– komisja Rekrutacyjna dokona otwarcia i analizy formalnej wszystkich złożonych ofert niezwłocznie po terminie ustalonym na ich złożenie. O wynikach analizy formalnej ofert oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów spełniających wymagania formalne, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Zarząd spółki  zastrzega sobie prawo odwołania naboru, przedłużenia terminu składania ofert pracy lub zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert. Zarząd  może również nie dokonać wyboru żadnego z kandydatów, ze względu na niezadowalający stopień spełnienia wymagań stawianym kandydatom.

Prezes Zarządu
Mateusz Flotyński