W ramach publicznych konsultacji zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kamieńskiego do zapoznania się z projektem „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej  Powiatu Kamieńskiego www.powiatkamienski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatkamienski.pl oraz u Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, pok. 11b.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 14 września 2020 roku do dnia 02 października 2020 roku w formie pisemnej na załączniku nr 1 (druk formularza dostępny jest w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, na stronie internetowej Powiatu Kamieńskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej) w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski lub pocztą elektroniczną na adres: mszymanski@powiatkamienski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.