Zarząd Spółka Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach zaprasza wszystkich zainteresowanych wynajęciem lokali użytkowych w nowobudowanym kompleksie handlowo-usługowym zapraszamy do udziału w przetargu ustnym nieograniczony na wynajem dwóch lokali handlowych usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy, który odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5, w dniu 20 stycznia 2021 roku o godzinę 11.00.

Oferowane do wynajęcia lokale handlowe stanowią:
– lokal nr 47 o powierzchni 16,70 m², składający się z jednego pomieszczenia,
– lokal nr 48 powierzchni 16,70 m², składający się z jednego pomieszczenia.

Lokale aktualnie pozostają w tzw. stanie deweloperskim tj. m.in. wykonane zostały w nich: posadzki, otynkowane ściany, drzwi zewnętrzne i okna oraz doprowadzona została wewnątrz instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Wykonanie prac wykończeniowych oraz tzw. aranżacja wnętrza lokali handlowych dokonane będzie przez Najemcę jego staraniem i na jego koszt.
Za używanie lokali Najemca uiszczać będzie czynsz w wysokości stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej przedmiotu najmu oraz stawki 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto za 1m2 w stosunku rocznym plus należny podatek VAT, aktualnie obowiązujący w stawce 23%.

Poza czynszem Najemca zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości za przedmiot najmu, a także zaliczki na fundusz eksploatacyjny i fundusz remontowy oraz do wniesienia w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. jednorazowej opłaty za doprowadzenie do lokalu instalacji wodno-kanalizacyjnej w wysokości 5.697,37 zł (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 37/100) brutto, w tym należny podatek VAT w stawce 23%.

Kryterium wyboru w niniejszym przetargu stanowi wysokość zaliczki wnoszonej na poczet czynszu najmu lokalu handlowego, za cały okres trwania umowy najmu.
Wysokość wywoławcze zaliczki za każdy z oferowanych do najmu lokali wynosi 120.000,00 zł netto. Do wylicytowanej zaliczki zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu, wynoszącej obecnie 23%.

Celem przetargu jest uzyskanie jak najwyższej wysokości zaliczki wnoszonej na poczet czynszu najmu lokalu handlowego, za cały okres trwania umowy najmu. Zaliczka na poczet czynszu najmu podlegać będzie zapłacie na rachunek spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku, przy czym wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet zaliczki osoby wygrywającej przetarg.

Zaliczka, która zostanie wniesiona na poczet czynszu z tytułu najmu za cały okres trwania (30 lat) umowy najmu lokalu, zostanie zaliczona w części wynoszącej 1/30 jej wysokości od czynszu wynoszącego 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto za 1m2 w stosunku rocznym plus należny podatek VAT, zgodnie z zapisami § 3 i § 11 umowy najmu.

Z warunkami przetargu oraz załącznikami można zapoznać się pod adresem:
bip.miedzyzdroje.pl/unzip/18013.dhtml

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ulicy Niepodległości 10 A w Międzyzdrojach lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@nc-miedzyzdroje.pl.