Jeśli nie zdążyłeś dopisać się do rejestru BDO do 31 grudnia 2019 r., nadal masz taką możliwość. Ministerstwo Klimatu sugeruje, aby jak najszybciej umieścić swoje dane w systemie.

BDO, czyli Baza Danych Odpadowych budzi spore zamieszanie wśród przedsiębiorców. Wielu z nich nie jest bowiem pewnych, czy powinni dopisywać się do rejestru. Część z podmiotów z kolei nie zdążyła natomiast dotrzymać ustawowego obowiązku i dopisać się do BDO przed Nowym Rokiem. Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu, co w takiej sytuacji powinni zrobić przedsiębiorcy.

Kto powinien się zarejestrować? Firmy wytwarzające odpady komunalne oraz podobne do odpadów komunalnych (tj. powstających w gospodarstwach domowych), czyli małe firmy prowadzące działalność usługową. W życie weszło bowiem znowelizowane rozporządzenie rozszerzające katalog odpadów, dla których nie będzie trzeba prowadzić ewidencji odpadów.

O jakie odpady chodzi? Odpady metalowe do 5 ton rocznie, zużyte tonery drukarskie do 200 kg rocznie, przeterminowane produkty spożywcze do 100 kg rocznie, opakowania wielomateriałowe do 500 kg rocznie, magnetyczne i optyczne nośniki informacji (np. płyty CD, dyski twarde – PAP) do 50 kg rocznie, odpady betonu oraz gruz betonowy do 10 ton rocznie.

Za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny. Za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny,  za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł, za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł, za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł.