Spora odpowiedzialność spadnie na barki utworzonego w listopadzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wolinie. W najbliższy piątek wolińscy radni zdecydują czy powierzyć wykonywanie szeregu zadań nowo utworzonej spółce.

Zarządzanie gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami, wodociągami i zaopatrywaniem w wodę. Odpowiedzialność za usuwanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie czystości i porządku, zieleń miejską, zarządzanie targowiskiem, cmentarzem gminnym czy utrzymanie obiektów gminnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Spółka będzie także odpowiedzialna za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powierzenie zadań miałoby nastąpić od 1 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Powierzenie Spółce realizacji zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych przyczyni się do usprawnienia realizacji tych zadań na terenie Gminy Wolin oraz pozwoli spółce na zapewnienie wykwalifikowanej kadry potrzebnej do zagwarantowania wysokiej jakości wykonywanych zadań – czytamy w uzasadnieniu uchwały.