Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji wpisujących się w cele oraz przedsięwzięcia LSR wymienione w ogłoszeniu, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w działaniu: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy
Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie konkurencyjności lokalnego sektora rybackiego
Przedsięwzięcie 1.1.1. KOMPETENTNY RYBAK

Zakres tematyczny operacji: badanie lokalnego rynku produktów rybnych wraz z publiczną prezentacją wyników badań (konferencja, publikacja);
Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
– do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,
– jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 5 i § 8 rozporządzenia*));
Limit środków w ramach naboru: 48 400,00 zł.

Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie dochodów ze sprzedaży ryby świeżej, wstępnie przetworzonej oraz wędzonej
Przedsięwzięcie 1.2.2. Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych

Zakres tematyczny operacji:  budowa i wyposażenie punktów sprzedaży ryby świeżej i wstępnie przetworzonej (na targowiskach, przy nabrzeżach portowych); budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont lokali umożliwiających wstępne przetwórstwo, składowanie, konfekcjonowanie, wędzenie, smażenie lub sprzedaż ryb i produktów rybnych; zakup maszyn i urządzeń do wstępnego przetwórstwa, składowania, konfekcjonowania, wędzenia, smażenia lub sprzedaży ryb i produktów rybnych; zakup środków transportu do dystrybucji ryb i produktów rybnych; zakup sprzętu i oprogramowania do ewidencji obrotu rybą i komunikacji w ramach systemu bezpośrednich dostaw.
– do wysokości 50% tych kosztów,
– jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 1 i § 4 rozporządzenia*));
Limit środków w ramach naboru: 290 400,00 zł.

Cel szczegółowy 1.3. Reorientacja i różnicowanie działalności rybaków
Przedsięwzięcie 1.3.2. Przedsiębiorczy rybak
Zakres tematyczny operacji: budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont lokali umożliwiających rozwinięcie działalności gospodarczej, zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, oprogramowania i licencji do prowadzenia działalności gospodarczej.
Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
– do wysokości 50% tych kosztów,
– jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 2 i § 5 rozporządzenia*));
Limit środków w ramach naboru: 779 240,00 zł

Cel szczegółowy 1.4. Zwiększenie udziału środowisk rybackich w zrównoważonym zarządzaniu akwenami rybackimi oraz infrastrukturą portów i przystani rybackich
Przedsięwzięcie 1.4.1. ROZWAŻNE ZARZĄDZANIE AKWENAMI I INFRASTRUKTURĄ RYBACKĄ
Zakres tematyczny operacji: uzyskanie ekspertyz, analiz i badań naukowych dotyczących:
a) planów ochrony obszarów Natura 2000 istotnych dla sektora rybackiego,
b) planów inwestycji na akwenach istotnych dla sektora rybackiego,
c) skutków oddziaływania przedsięwzięć mających wpływ na funkcjonowanie lokalnego sektora rybackiego,
d) zarządzania portami i przystaniami rybackimi;
Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
– do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,,
– jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 5 i § 8 rozporządzenia*));
Limit środków w ramach naboru: 47 190,00 zł

Cel ogólny 2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania
Cel szczegółowy 2.1. Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru
Przedsięwzięcie 2.1.2. Wypoczynek Nad Wodą
Zakres tematyczny operacji: zakup ekologicznych jednostek pływających i sprzętu pływającego umożliwiających dostęp do unikalnych wartości przyrodniczych związanych ze środowiskiem wodnym lub wykorzystujących wodny potencjał Zalewu Szczecińskiego,  Zatoki Pomorskiej i jezior, budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont obiektów turystycznych wykorzystujących wodny potencjał Zalewu Szczecińskiego, Zatoki Pomorskiej i innych akwenów (agroturystyka, wypożyczalnie sprzętu wodnego, nabrzeża i przystanie wodne, pola biwakowe nad wodą wraz z parkingami i drogami dojazdowymi, stanice wędkarskie)
Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
– do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,
– jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 2 i § 5 rozporządzenia*));
Limit środków w ramach naboru: 726 000,00 zł

Przedsięwzięcie 2.1.3. Lepsze Usługi
Zakres tematyczny operacji: budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont lokali (wraz z wyposażeniem) służących wykonywaniu działalności usługowej w miejscowościach leżących nad Zalewem Szczecińskim, Zatoką Pomorską lub innymi akwenami; zakup sprzętu i środków transportu służących wykonywaniu działalności usługowej w miejscowościach leżących nad Zalewem Szczecińskim, Zatoką Pomorską i innymi akwenami.
Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
– do wysokości 50% tych kosztów,
– jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 2 i § 5 rozporządzenia*));
Limit środków w ramach naboru: 154 880,00 zł
Przedsięwzięcie 2.3.2. Rybackie więzi i dziedzictwo kulturowe
Zakres tematyczny operacji: organizacja lokalnych festynów rybackich (Święto Śledzia. Dzień Rybaka, biesiady rybne) lub wydarzeń kulturalnych wykorzystujących lokalne motywy rybackie;
Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
– do wysokości 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów
– jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 4 i § 7 rozporządzenia*));
Limit środków w ramach naboru: 84 700,00 zł.

Wnioski można składać w dniach od 31 sierpnia 2017 r. do 13 września 2017 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” przy ul. Dworcowej 4 w Świnoujściu na I piętrze budynku socjalnego w Bazie Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu;