Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 (LSR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji wpisujących się w cele oraz przedsięwzięcia LSR wymienione w ogłoszeniu, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w działaniu: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków:
  1. Termin:
   w dniach od 5 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.,
   od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00;
  2. Miejsce:
   w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” przy ul. Dworcowej 4 w Świnoujściu (72-602) na I piętrze budynku socjalnego w Bazie Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu;
  3. Tryb:
   Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach – 1 egzemplarz w wersji papierowej z tożsamą wersją elektroniczną. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 1. Zakres tematyczny operacji odpowiadający następującym celom i przedsięwzięciom LSR oraz celom Priorytetu 4 PO RiM, o których mowa w § 2 rozporządzenia*), forma wsparcia oraz limity środków w ramach naboru nr 1/2017:
  Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy
  Cel szczegółowy 1.1.    Zwiększenie konkurencyjności lokalnego sektora rybackiego

  Przedsięwzięcie 1.1.1.    KOMPETENTNY RYBAK

  Zakres tematyczny operacji:    badanie lokalnego rynku produktów rybnych wraz z publiczną prezentacją wyników badań (konferencja, publikacja);

  Forma wsparcia:    zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  –    do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,
  –    jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 5 i § 8 pkt 1 rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru:        48 400,00 zł.

  Cel szczegółowy 1.3. Reorientacja i różnicowanie działalności rybaków
  Przedsięwzięcie 1.3.1. PRZEKWALIFIKOWANIA
  Zakres tematyczny operacji: udział w szkoleniach, kursach warsztatach, praktykach zawodowych prowadzonych przez wyspecjalizowane podmioty (szkoły, uczelnie, ośrodki szkoleniowe, itp.) umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych;
  Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  –    do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,,
  –    jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 2 i § 5 pkt 1 lit c rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru:        24 200,00 zł
  Cel szczegółowy 1.4. Zwiększenie udziału środowisk rybackich w zrównoważonym zarządzaniu akwenami rybackimi oraz infrastrukturą portów i przystani rybackich
  Przedsięwzięcie 1.4.1. ROZWAŻNE ZARZĄDZANIE AKWENAMI I INFRASTRUKTURĄ RYBACKĄ
  Zakres tematyczny operacji:    uzyskanie ekspertyz, analiz i badań naukowych dotyczących:
  a)    planów ochrony obszarów Natura 2000 istotnych dla sektora rybackiego,
  b)    planów inwestycji na akwenach istotnych dla sektora rybackiego,
  c)    skutków oddziaływania przedsięwzięć mających wpływ na funkcjonowanie lokalnego sektora rybackiego,
  d)    zarządzania portami i przystaniami rybackimi;

  Forma wsparcia:    zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  –    do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,,
  –    jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 5 i § 8 pkt 1 rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru:        25 410,00 zł
  Cel ogólny 2.    Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania
  Cel szczegółowy 2.1.    Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru
  Przedsięwzięcie 2.1.4.    INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO I OKOLIC
  Zakres tematyczny operacji:    budowa, przebudowa lub remont (wraz z wyposażeniem) budynków, budowli i innych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką (ośrodki kultury, punkty widokowe, nabrzeża, pomosty, miejsca biwakowe, przystanie wodne, place zabaw, wewnętrzne drogi dojazdowe, slipy, parkingi, stanice wędkarskie);
  Forma wsparcia:    zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  –    do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,
  –    jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 4 i § 7 pkt 1 lit. a rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru:        1 694 000,00 zł
  Cel szczegółowy 2.2.    Poprawa stanu środowiska na terenach i akwenach atrakcyjnych dla rozwoju turystyki wodnej i wędkarstwa
  Przedsięwzięcie 2.2.1.    WĘDKARSKI ŚWIAT Z ZASADAMI
  Zakres tematyczny operacji:    wydawanie publikacji, organizacja spotkań i wydarzeń zwiększających poziom świadomości ekologicznej wędkarzy;
  Forma wsparcia:    zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  –    do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,
  –    jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 3 i § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru:    24 200,00 zł
  Przedsięwzięcie 2.2.2. STOP KŁUSOWNICTWU
  Zakres tematyczny operacji:    zakup sprzętu i urządzeń służących walce z kłusownictwem wodnym, pojazdów terenowych, łodzi motorowych, noktowizorów, systemów monitoringu elektronicznego, itp.;
  Forma wsparcia:    zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  –    do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,
  –    jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 3 i § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru:    484 000,00 zł
  Cel szczegółowy 2.3.    Zwiększenie aktywności mieszkańców i poczucia więzi z obszarem
  Przedsięwzięcie 2.3.2. RYBACKIE WIĘZI I DZIEDZICTWO KULTUROWE
  Zakres tematyczny operacji:    organizacja lokalnych festynów rybackich (Święto Śledzia, Dzień Rybaka, biesiady rybne) lub wydarzeń kulturalnych wykorzystujących lokalne motywy rybackie;
  Forma wsparcia:    zwrot kosztów kwalifikowalnych operacji:
  –    do wysokości 50% tych kosztów a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014**) – w wysokości do 85% tych kosztów,
  –    jednak nie więcej niż 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę
  zgodnie z szczegółowymi warunkami dla rozpatrywanego zakresu (§ 2 pkt 4 i § 7 pkt 1 lit. b rozporządzenia*));
  Limit środków w ramach naboru:    84 700,00 zł

O tym jak aplikować o środki, jakie dokumenty należy złożyć możecie przeczytać w pełnym komunikacie Lokalnej Grupy Rybackiej —-> TUTAJ <—-