– Warto by do tej idei powrócić również w dzisiejszej Polsce – przekonuje ks. Leszek Tokarzewski. Kapłan za pośrednictwem portalu kamienskie.info, po raz kolejny przekazuje wszystkim „Słowo na Niedzielę”.

Święto Chrystusa Króla ustanowiono jako antidotum na szerzący się laicyzm pojmowany jako rugowanie religii za sfery życia publicznego. Od 1925 roku do dzisiaj ideologia laicyzmu niepomiernie wzrosła i poszerzyła swoje znaczenie zwłaszcza na terenach państw europy zachodniej, ale również i w Polsce.

Leon XIII w Annum Sacrum, pisze tak: ,, władzę zaś swoją i panowanie nad ludźmi wykonuje Chrystus Pan po przez prawdę, sprawiedliwość, szczególnie zaś miłość…” W przedwojennej Polsce podkreślano, że to przede wszystkim osoby świeckie powinny dokonywać intronizacji Chrystusa – głowa rodziny w domu, a dyrektor przedsiębiorstwa w zakładzie pracy.

Warto by do tej idei powrócić również w dzisiejszej Polsce. W kraju o większości katolickiej obecność krzyża w sali parlamentarnej przypomina nam wszystkim o godności osoby ludzkiej. A Wysokiej Izbie o tym jak łatwo tę godność zatracić, gdy z życia społecznego, gospodarczego i politycznego próbuje się wykluczyć prawdę o Bogu.

,,(…) władzę zaś swoją i panowanie nad ludźmi wykonuje Chrystus Pan po przez prawdę, sprawiedliwość, szczególnie zaś miłość…” św. Leon XIII Trzeba nam przy tym pamiętać, że społeczność polityczna nie jest Kościołem, a jej bezpośrednim celem nie jest prowadzenie dusz do zbawienia, lecz troska o dobro wspólne. Dla tego też osoba nie należąca do kościoła nie powinna z tego powodu być dyskryminowana za odmienne poglądy i idee. Ale w poszanowaniu prawa naturalnego i nadprzyrodzonego powinno się dążyć do budowania dobra wspólnego obywateli.

Pamiętać jednak należy, że dobro doczesne, którym zajmuje się państwo nie jest tożsame z dobrem naturalnym, w którego skład wchodzą również dobra nadprzyrodzone. A zatem sakramenty, łaska Boża czy wyznanie wiary sprzyjają nie tylko zbawieniu, ale także pomyślności rodziny i państwa . Zachęcają do uczciwej pracy i tworzą jedność między obywatelami. Z tej właśnie przyczyny to władza świecka powodowana troską o dobro obywateli powinna oddawać cześć Chrystusowi Królowi i postępować zgodnie z Jego nakazami. Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi

ks. Leszek Tokarzewski