Polska musi dostosować swoje przepisy o ruchu drogowym do wyroku TSUE. Zakłada on dopuszczenie ruchu ciężkiego do wszystkich dróg publicznych w Polsce. Do tej pory zarządcy dróg (w tym samorządy) mogli niemal swobodnie wprowadzać zakazy ruchu ciężkich pojazdów tam, gdzie się im podobało. Teraz włodarze miast obawiają się, że tiry „rozjeżdżą” drogi lokalne.

TSUE zarzucił Polsce naruszenie dyrektyw europejskich poprzez wprowadzenie m.in. systemu specjalnych pozwoleń na poruszanie się poza siecią TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) tzw. pojazdów nienormatywnych (o nacisku na oś powyżej 11,5 t). Zgodnie z wyrokiem Trybunału, Polska musi zmienić swoje przepisy tak, aby także te pojazdy miały swobodny dostęp do wszystkich dróg publicznych.

W odpowiedzi na wyrok z marca 2019 r. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację krajowych przepisów. Resort starał się wyjść naprzeciw obawom samorządów o stan dróg i w projekcie nowelizacji zawarł katalog wyjątków od zakazu ograniczania ruchu pojazdów ciężkich na drogach publicznych. Samorządy mają jednak więcej zastrzeżeń. Z drugiej strony, formując katalog zakazów, ministerstwo naraziło się przedsiębiorcom z branży logistycznej.

„Jednocześnie należy zauważyć, że dyrektywa nie obliguje państw członkowskich do dostosowania dróg publicznych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, jedynie do dopuszczenia na drogach publicznych takiego ruchu. W trakcie postępowania przed TSUE kwestia ta była podnoszona przez Komisję Europejską. Polska również zwracała uwagę na fakt, iż bez unowocześnienia (przebudowy/rozbudowy/remontu) droga, po której zostanie dopuszczony ruch pojazdów ciężkich, ulegnie szybszej degradacji. W praktyce zaś szybkie zużycie i degradacja nieprzystosowanej do ruchu ciężkiego drogi publicznej, bez zabiegów modernizacyjnych oznacza doprowadzenie jej w krótkim czasie do stanu zagrażającego bezpiecznemu użytkowaniu. Niemniej jednak, nie znalazło to zrozumienia ani w Komisji Europejskiej, ani w Trybunale Sprawiedliwości UE” – czytamy z uzasadnieniu nowelizacji ustawy.