Dynamicznie rozwijająca się sytuacja związana z koronawirusem powoduje konieczność podjęcia działań w kierunku zmniejszenia ryzyka zakażeń z tego powodu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przebywających na terenie gminy Golczewo informuję, co następuje:

 1. zalecam ograniczenia w zakresie organizowania publicznych imprez, spotkań
  i uroczystości, w szczególności przez stowarzyszenia, kluby sportowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne organizacje;
 2. zalecam ograniczenie do niezbędnego minimum wizyty w Urzędzie Miejskim
  w Golczewie, Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie oraz Zakładzie Usług Publicznych w Golczewie – chyba że sprawa wymaga osobistego stawiennictwa; jeżeli jest to technicznie możliwe, proszę wykorzystać kontakt telefoniczny, faksowy lub za pomocą poczty elektronicznej (e-maila);
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie (z punktem medycznym w Wysokiej Kamieńskiej) do odwołania nie będzie prowadził planowej działalności leczniczej (bilansów, szczepień, itp.); zalecany uprzedni kontakt telefoniczny z Zakładem przed wizytą, zalecam skrócić do minimum pobyt na terenie Zakładu;
 4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (Golczewie Filią w Wysokiej Kamieńskiej) nie prowadzą bieżącej działalności;
 5. Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcach będzie prowadził swoją w działalność ograniczonym zakresie (bieżąca opieka nad zwierzętami w Schronisku, przyjmowanie nowych zwierząt); zakaz wstępu na teren Schroniska dla osób zwiedzających oraz innych grup zorganizowanych;
 6. terapeuta oraz radca prawy, którzy przyjmowali interesantów, do odwołania nie będą prowadzić swojej działalności (czasowe zawieszenie działalności);
 7. do odwołania zamknięte będą sale, świetlice i inne gminne obiekty użyteczności publicznej dla osób uczestniczących spotkaniach i wydarzeniach kulturalnych charakterze formalnym i nieformalnym , tj. m. in. artystycznym, kulturalnym i sportowym.
 8. dokonać w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Golczewie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, w których przyjmowani są interesanci, przeglądu pod kątem ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników i klientów (np. zastosowanie barier oddzielających, zmiana rozmieszczenia stanowisk pracy, ograniczenie liczby interesantów jednocześnie obsługiwanych w danym pomieszczeniu biurowym);
 9. unikać większych skupisk osób na terenie korytarzy w obiektach przyjmowania klientów w sprawach urzędowych, zwłaszcza w dłuższych okresach oczekiwania na załatwienie swoich spraw (np. na korytarzach).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej MINISTRA dnia 11 marca 2020 r. (publikacja w Dzienniku Ustaw poz. 410 oraz na stronie www.golczewo.pl – zakładka OSTRZEŻENIA DLA LUDNOŚCI ==>> Koronawirus…) obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty (przedszkoli, szkół).

Jest to szczególny okres, w którym uczniowie oraz dzieci przedszkolne winny wystrzegać się przebywania w większych skupiskach oraz przemieszczania się. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na nas wszystkich. O dalszych działaniach, jeśli takie będą konieczne, będę Państwa informował.

Maciej Zieliński
Burmistrz Golczewa