Ogłoszenie o II przetargu na najem lokalu użytkowego Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Ogłasza ustny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Klasztornej 1 w Kamieniu Pomorskim.

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Kamień Pomorski, położonego w budynku przy ul. Klasztornej 1 w Kamieniu Pomorskim, o powierzchni użytkowej 134,91 m2 [piwnica przynależna o powierzchni 28,96m2], na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.

 • 1
 1. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 2. Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego za 1m2 wynosi 18,00 zł netto. Do w/w stawki należy doliczyć podatek VAT.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w kwocie 1000,00 zł na konto KTBS Sp. z o.o. Nr 15 1540 1085 2098 9112 9819 0001 w BOŚ Banku w Szczecinie najpóźniej do dnia 16 marca 2020 roku. Za datę wpłacenia wadium  uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy KTBS. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na najem lokalu w Kamieniu Pomorskim, ul. Klasztorna 1” oraz dane oferenta (imię i nazwisko/nazwa firma/adres). Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu. 
 4. Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto KTBS w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu.
 5. Uczestnik przetargu lub osoba go reprezentująca, powinien przedstawić członkom Komisji Przetargowej:

1) dokument (lub jego kopię) potwierdzający wniesienie wadium,

2) dowód osobisty uczestnika przetargu lub osoby go reprezentującej,

3) w razie potrzeby – pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu,

4) oświadczenie wskazujące rodzaj działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w lokalu (krótki opis),

5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

6) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne ZUS – jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą,

7) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat lokalnych względem Gminy właściwej ze względu na miejsca miejsce zamieszkania oferenta, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej gminy, na terenie której usytuowana jest siedziba firmy,

8) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, wzorem umowy najmu lokalu użytkowego, stanem technicznym lokalu użytkowego oraz możliwości prowadzenia w nim działalności w wybranej branży (dojście, dojazd, warunki techniczne i sanitarne).

Brak dokumentów wymienionych powyżej skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet pierwszego czynszu najmu.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg, zostanie zwrócone uczestnikowi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu przelewem na rachunek wskazany przez uczestnika przetargu.
 3. Lokal użytkowy może być przeznaczony pod rodzaj działalności: usługi, handel, gastronomia.
 4. Oględzin lokalu można dokonać w każdy dzień od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu z biurem KTBS sp. z o.o.
 5. W przetargu nie mogą uczestniczyć:

1) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie członkom komisji tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo. Dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osoby pozostające z członkami komisji faktycznie we wspólnym pożyciu.

2) osoby fizyczne i prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zaległości finansowe wobec Gminy Kamień Pomorski, KTBS Sp. z o.o., Urzędu Skarbowego, ZUS, Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorstwa.

3) osoby fizyczne i prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej z którymi zostały rozwiązane umowy najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski z winy najemcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu.

 • 2

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Zarządca KTBS Sp. z o.o. Kontaktować można się osobiście w siedzibie KTBS Sp. z o.o. przy
ul. Kopernika 26 (budynek przychodni) w godzinach przyjęć lub telefonicznie pod numerem
(91) 32 11 388.

 • 3
 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 17 marca 2020 roku. o godz. 10 00, w siedzibie KTBS Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 26 w Kamieniu Pomorskim, w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 
 2. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej stawki miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego za 1mpowierzchni użytkowej lokalu.
 3. Wysokość postąpienia wynosi 1zł.
 4. Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważniona rozpoczyna procedurę przetargową podając cenę wywoławczą.
 5. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości stawek czynszu kończy licytację.
 6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu.
 • 4
 1. Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę netto za 1m2 powierzchni użytkowej miesięcznego czynszu za lokal użytkowy w wyniku przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego wygrywa przetarg.
 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy najmu Najemca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, KTBS Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Odstąpienie od zawarcia umowy najmu powoduje utratę wadium.
 • 5
 1. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony 3 lat od dnia podpisania umowy. 
 2. Przekazanie lokalu nastąpi w dniu zawarcia umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 3. W przypadku nie podpisania umowy w wyznaczonym terminie przez wygrywającego przetarg, kwota wpłaconego wadium ulega przepadkowi, a przetarg ulega unieważnieniu. 

4.Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest do pokrywania wszelkich opłat eksploatacyjnych, a w szczególności zobowiązany jest płacić za: wywóz nieczystości stałych, dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, centralne ogrzewanie  a także opłacać podatek od nieruchomości.

 1. Ponadto Najemca jest zobowiązany do ubezpieczenia lokalu od pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych, zniszczenia, zalania i innych zdarzeń losowych.
 2. Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.
 • 6

Od przetargu odstępuje się w przypadku nie zaoferowania nawet minimalnej wysokości miesięcznego czynszu najmu za 1m2 wynajmowanego lokalu użytkowego.

 • 7

Niniejsze ogłoszenie o najem lokalu użytkowego podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dnia 3 marca 2020 roku.

 • 8

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń KTBS Sp. z o.o.