To miała być rutynowa sesja w Kamieniu Pomorskim. Obrady nie skończyły się jednak na kilku punktach związanych z finansami samorządu, pracą radnych czy pomocą społeczną. Na sesji doszło do gorącej wymiany zdań o tryb zwoływania posiedzeń. Przewodniczący Rady Miejskiej mówi wprost, że chodzi o odwołanie go ze stanowiska. Jak zaznacza, w jego ocenie przez pandemię nie można zwołać obrad w trybie stacjonarnym, w którym można by skutecznie przeprowadzić tego typu procedurę. Czy faktycznie stoją za tym przesłanki prawne? Postanowiliśmy to sprawdzić. 

O tym, że Burmistrz Kamienia Pomorskiego zyskał nową większość można było się przekonać już podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej, kiedy to pomimo sprzeciwu swoich dawnych kolegów Stanisław Kuryłło zdołał przekonać większość Rady do uchwalenia zaproponowanego przez siebie nakierowanego na inwestycje budżetu czy wieloletniego planu inwestycyjnego. Łącznie samorząd planuje wydać 73,5 mln złotych na różnego rodzaju działania oraz inwestycje z budżetu gminy oraz podległych czy zależnych jej podmiotów.

Choć radni klubu „Ziemia Kamieńska” zrzeszeni wokół Jacka Golusdy – startujący w ostatnich wyborach z Komitetu Stanisława Kuryłły – głosowali przeciwko, budżet udało się uchwalić. Nowa większość krystalizowała się wraz z kolejnymi uchwałami. Gorąco zrobiło się w trakcie dzisiejszej sesji, w czasie której radny Michał Moskiewicz zawnioskował, aby następne obrady przeprowadzić w trybie stacjonarnym.

W imieniu klubu radnych Nasza Gmina Nasz Powiat, Łączy nas Kamień oraz radnych niezależnych zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenia sesji w trybie stacjonarnym, zapewne w marcu – wnioskował radny Michał Moskiewicz. 
Co by Pan powiedział gdybym ja zgłosił wniosek o wysłanie rakiety na Plutona?odpowiedział na to Jacek Golusda.
Póki co na tylko na Marsie jest tylko łazik, nie wychodźmy dalejripostował radny Moskiewicz.

Przewodniczący Golusda: „Nie ma możliwości przeprowadzenia takiej sesji”

W ocenie Jacka Golusdy, w przestrzeni publicznej funkcjonują obecnie różne akty prawne ogłaszane przez Prezesa Rady Ministrów czy Ministerstwo Zdrowia – mówiące  o obostrzeniach w związku z panującą pandemią. – Teraz obowiązują nas różne zasady, to na jakiej podstawie chciałby się Pan spotykać z większą liczbą osób? – dopytywał Przewodniczący Rady – W dalszym ciągu nie rozumiem zasadności takiego głosowania. W pierwszym momencie kiedy będą uchylone takie przepisy, będzie sesja stacjonarna. Obecnie nie ma możliwości przeprowadzenia takiej sesji w tym trybie.

Decyzję przewodniczącego poparł radny Piotr Beczak. – Jaki jest konkretny cel? Ja nie widzę powodu, aby wyjść z domu i iść do Ratusza żeby być tam w pokoju. Właśnie Minister Zdrowia ogłosił trzecią falę pandemii. Może jest jakiś jasny cel takiego spotkania? Chciałbym go poznać, bo to tak jakbyśmy mieli wysłać jak mówi Pan Przewodniczący rakietę na Wenus czy na Marsa – stwierdził Beczak.

Wszyscy wiedzą o co chodzi, Pan Burmistrz znalazł większość, radni chcą odwołać przewodniczącego, wiceprzewodniczącą i członków komisji. Wszyscy o tym mówią i wszyscy wiedzą o co chodzi, Pan Burmistrz opowiada o tym na mieście. Nie mam nic przeciwko temu, większość decyduje i życzę Państwu powodzenia, jednakże w moim momencie to niemożliwe. Proszę o trochę cierpliwości i wtedy ustalicie sobie Państwo to co będziecie chcielirzucił w trakcie sesji Jacek GolusdaSesja w trybie stacjonarnym odbędzie się w pierwszym możliwym terminie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sesja musi być transmitowana. Np. na hali nie ma urządzeń umożliwiających transmisję, to jest sala (sesyjna Ratusza) na której prowadzi się obrady sesji w związku z czym oddalam Pana wniosek. Proszę uzbroić się w cierpliwość, jeszcze zdążycie sobie porządzić, a teraz oddalam ten wniosek. 

W trybie stacjonarnym bez żadnych wątpliwości natury prawnej co do jawności głosowania można by przeprowadzić odwołanie przewodniczącego Rady. W przypadku sesji zdalnych które zwołuje obecny przewodniczący mogą pojawić się wątpliwości chociażby dla organu nadzoru Wojewody.

Na tym obrady przerwano. Przewodniczący klubu Ziemia Kamieńska, który najwyraźniej stracił większość w Radzie Miejskiej dodał, że nie widzi zasadności zwoływania posiedzeń stacjonarnych gdyż jest sprzeczne z prawem w okresie pandemii. Czy jest to zgodne z prawda? W Gminie Golczewo czy Świerzno obrady odbywają się w trybie stacjonarnym. Ponadto w Powiecie Kamieńskim, posiedzenia Rady także prowadzone są w trybie, który za sprzeczny z prawem uważa Jacek Golusda. Co ciekawe, odbywają się one w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych użyczanej Staroście przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Jacka Golusdę.

————————————————-

Aby ostatecznie rozwiać wątpliwości co do legalności ewentualnego zwołania sesji w trybie stacjonarnym, zwróciliśmy się o opinię do specjalisty z prawa samorządowego, radcy prawnego Dennisa Warcholaka. Ten przywołując orzeczenie Sądu Administracyjnego nie pozostawia złudzeń, że nie ma przesłanek prawnych które uniemożliwiłyby przeprowadzenie tego typu obrad.

W pierwszej kolejności wypada nakreślić ramy prawne sprawy. Co do zasady tryb i sposób odbywania sesji rady gminy regulują przepisy rangi ustawowej – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz wydany na jej podstawie akt prawa miejscowego – statut gminy. Wobec występującej sytuacji epidemicznej ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie pewnych szczególnych rozwiązań w tym zakresie. I tak, zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Stosownie zaś do ust. 2 przywołanego przepisu, obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie. Wykładnia art. 15zzx ust. 1 ww. ustawy nie nasuwa żadnych wątpliwości. Przewidziany w nim zdalny tryb obradowania jest jedynie możliwością, a nie zaś obowiązkiem, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę słów ” mogą zwoływać i odbywać”. Przepisy wskazanej ustawy nie stoją więc na przeszkodzie zwołaniu i odbyciu sesji rady gminy w trybie stacjonarnym – znanym z dotychczasowego funkcjonowania tego organu. Pogląd ten potwierdza również orzecznictwo sądów administracyjnych wyjaśniając, że ” uprawnienie rady gminy do „normalnego”, tj. wynikającego z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i statutu gminy, przeprowadzenia sesji nie zostało w żaden sposób wyłączone. Przepis ten w dalszym ciągu stanowią podstawowy sposób przeprowadzania sesji, zaś art. 15 zzx ust. 1 u. COVID-19 wprowadza jedynie i tylko okresowo od 31 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii (i, w przypadku jego ponownego wprowadzenia, stanu zagrożenia epidemicznego) rozwiązane alternatywne” (tak m.in. WSA w Gliwicach w wyr. z 20 sierpnia 2020 r., II SA/Gl 409/20). Przeszkody w odbyciu sesji rady gminy – w okresie trwania stanu epidemii – nie stanowią zarazem przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316). O ile w § 28 ust. 1 prawodawca zakazał organizacji zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach, powyżej 5 uczestników (oczywiście sesja rady gminy nie jest takim zgromadzeniem), o tyle w § 28 ust. 11 a contrario tegoż rozporządzenia – w odniesieniu do innych zgromadzeń – explicite dopuszczona została możliwość organizowania spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych. Sesja rady gminy bezsprzecznie należy do katalogu tych zebrań. Rekapitulując, w okresie stanu epidemii nie została wyłączona możliwość zwołania i odbycia sesji rady gminy w trybie stacjonarnym. Jest to nadal podstawy tryb zwoływania sesji, a ustawodawca umożliwił jedynie – jako alternatywę – zdalny tryb obrad.