Gmina Kamień Pomorski przedstawiła informację na temat systemu odbierania odpadów komunalnych. Według przepisów, są nimi objęci właściciele nieruchomości zamieszkały i tzw. nieruchomości „mieszanych” tzn. nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych. Nowe przepisy wprowadzają bezwzględny obowiązek segregowania odpadów!

Odbiór i transport odpadów z tych nieruchomości prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim. Odpady zebrane z terenu naszej gminy przekazywane są do stacji przeładunkowej w Mokrawicy, skąd trafiają do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami (RZGO) w Słajsinie.

Obowiązkiem złożenia deklaracji objęci są właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych. Obowiązkiem objęci są również właściciele nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych przy czym w części niezamieszkałej świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 238), tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. przedsiębiorstwa, sklepy, instytucje, punkty gastronomiczne i usługowe), zobowiązani są do indywidualnego podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstwami wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej gminy Kamień Pomorski (rejestr jest dostępny na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miejskiego).

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz
dla nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych składa się do Burmistrza Kamienia Pomorskiego w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. W przypadku śmierci mieszkańca nową deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

SPOSÓB NALICZANIA OPŁATY ZA ODPADY:
1.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w nieruchomościach o których mowa powyżej, stanowi iloczyn średniej ilości zużytej wody z danej nieruchomości za rok poprzedni oraz opłaty w wysokości 6,00 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody.

2. NOWE PRZEPISY WPROWADZAJĄ BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW. NIE MA MOŻLIWOŚCI
ZADEKLAROWANIA ZBIERANIA ODPADÓW W SPOSÓB NIESELEKTYWNY.

3. W przypadku braku segregacji zostanie naliczona opłata podwyższona. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 18,00 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

4. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych mogą skorzystać z obniżonej stawki w wysokości 5,75 zł od m3 zużytej wody. Jednak w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów, traci prawa do obniżenia opłaty. Ponowne skorzystanie z obniżonej stawki, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna. Od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie odpadów, odpady te nie będą odbierane z nieruchomości. Nadwyżki odpadów biodegradowalnych będą przyjmowane w PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

5. W przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych (w tym nieruchomości, na których prowadzona jest działalność rolnicza), które wyposażone są jedynie w wodomierz główny i nie są wyposażone w odrębne opomiarowanie, dopuszcza się w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do ustalenia podstawy naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeciętną normę zużycia wody wynoszącą 3 m³ na osobę miesięcznie.

6. Podstawą zadeklarowania przez właściciela nieruchomości średniej miesięcznej ilości zużytej wody za rok poprzedni z danej nieruchomości
jest zaświadczenie wydane przez PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.

7. W przypadku braku jakiegokolwiek opomiarowania zużytej wody na nieruchomości oraz braku przyłącza do sieci wodociągowej podstawą
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę zamieszkującą nieruchomość.

8. W przypadku gdy nieruchomość została zamieszkana w trakcie roku, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zamieszkanie jest przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę zamieszkującą nieruchomość.

OPŁACANIE NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Opłat należy dokonywać bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego ona dotyczy. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski gotówką lub kartą za pomocą terminalu bankowego lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do gromadzenia środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Numer rachunku bankowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 44 9393 0000 0012 9600 2000 0230

RODZAJE I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW
1. Odbiór i zagospodarowanie w każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji gromadzonych w pojemnikach lub workach z nieruchomości odbywa się z częstotliwością nie mniejszą niż co dwa tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz w tygodniu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Odbiór i zagospodarowanie w każdej ilości odpadów w pojemnikach lub workach obejmujących: odpady wielomateriałowe, papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe odbywa się z częstotliwością nie mniejszą niż co dwa tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz w tygodniu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nieograniczonej
odbywa się z częstotliwością nie mniejszą niż 4 razy w roku (1 raz na kwartał).

JAK SEGREGOWAĆ

Dla właścicieli posesji jednorodzinnych do segregacji odpadów dostępne są odpłatnie worki. Worki sprzedaje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Szczecińska 2 w Kamieniu Pomorskim. Firma odbierając odpady komunalne zobowiązana jest do kontrolowania prawidłowej segregacji. Jeżeli podczas odbioru odpadów zostanie stwierdzone naruszenie zasad segregacji w takich przypadkach zostanie naliczona podwyższona stawka za odbiór odpadów. Worki oraz pojemniki na odpady powinny być wystawiane w altanie śmietnikowej lub przed posesję do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim działa bezpłatny punkt selektywnej zbiórki odpadów. Odpady dostarczane do PSZOK mieszkańcy organizują we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady można dostarczać w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

W PSZOK przyjmowane są:
1. Odpady zbierane selektywnie obejmujące: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, szkło, bioodpady;
2. Przeterminowane leki;
3. Chemikalia (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach)
4. Zużyte baterie i przenośne akumulatory;
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6. Świetlówki;
7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8. Zużyte opony (do 4 sztuk rocznie);
9. Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów (do 1 m3
rocznie) – transport i kontener odpłatnie.