W związku z prowadzonym regularnie odbiorem odpadów z nieruchomości w systemie workowym, w pierwszym półroczu nastąpi stopniowa likwidacja pojemników przeznaczonych  do zbiórki plastiku, szkła i papieru rozmieszczonych na terenie gminy, tzw. „dzwonów”.

Do 30 kwietnia 2020 r. zostaną zlikwidowane pojemniki z obszarów o zabudowie jednorodzinnej na terenie Kamienia Pomorskiego oraz na terenach wiejskich. W centrum miasta w zabudowie wielorodzinnej pojemniki zostaną zlikwidowane z końcem czerwca, aby wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mogły przygotować się do właściwej segregacji odpadów.

Likwidacja pojemników ma na celu ograniczenie zjawiska niewłaściwej segregacji oraz podrzucania odpadów niesegregowanych.  Przypominamy, że odpady segregowane podobnie jak odpady zmieszane odbierane  są bezpośrednio z nieruchomości według harmonogramów podawanych do publicznej wiadomości  na stronie internetowej Urzędu:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów wiejskich

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Kamienia Pomorskiego

Worki oraz pojemniki na odpady powinny być wystawiane w altanie śmietnikowej  lub przed posesją do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nieograniczonej odbywa się z częstotliwością  nie mniejszą niż 4 razy w roku (1 raz na kwartał).

Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Szczecińskiej 2   w Kamieniu Pomorskim działa bezpłatny punkt selektywnej zbiórki odpadów. Odpady do PSZOK mieszkańcy dostarczają we własnym zakresie. Odpady można dostarczać w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

UM w Kamieniu Pomorskim