Gmina Kamień Pomorski ogłosiła zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych nawierzchni drogi gruntowej Górki – Płastkowo. 

Przedmiotowa droga w istniejącym stanie jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości około 4 – 4,5m. Droga w całości jest wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Teren w obrębie drogi jest nawodniony, występuje wysoki poziom wód gruntowych. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym, wypłukana i uszkodzona. Na przedmiotowej drodze występuje jedna mijanka, w celu umożliwienia przejazdu pojazdu z naprzeciwka.

Remont zakłada rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego w celu zachowania istniejącej niwelety jezdni. Ułożenie płyt drogowych betonowych na podsypce piaskowej grubości 5cm. Pobocza wykonać z kruszywa łamanego pozyskanego z rozbiórki.