Osoby, u których stwierdzono chorobę COVID-19, podlegają obowiązkowej hospitalizacji, jeśli nie zostały skierowane przez lekarza do leczenia w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych – przewiduje nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Oznacza to, że część zakażonych będzie można leczyć w domu.

Zmienione rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji zostało opublikowane w sobotę w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi minister zdrowia określa w drodze rozporządzenia między innymi wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji osób chorych na chorobę zakaźną albo osób podejrzanych o zachorowanie na nią, a także obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej. Hospitalizacja w tym przypadku ma na celu odosobnienie osób chorych, u których stwierdzono zakażenie lub chorobę zakaźną.

W uzasadnieniu wskazano, że zmiana rozporządzenia wynika z aktualnej fazy rozwoju epidemii, szczególnie konieczności dywersyfikacji osób chorych na takie, które ze względu na stan zdrowia nie muszą być hospitalizowane, a mogą zostać poddane leczeniu w warunkach domowych zapewniających właściwą izolacje. Dlatego też regulacja doprecyzowuje, iż obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby, u których stwierdzono COVID-19, jeżeli nie zostały przez lekarza skierowane do leczenia w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych. Izolacja – jak wskazano – to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną lub o nią podejrzewanych, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na innych.