21 grudnia w 3 batalionie zmechanizowanym 7 BOW przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych, informujemy, że  w dniu 21 grudnia 2020 r. odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w 3. Batalionie Zmechanizowanym 7 BOW przy ul. Zagórskiej 21 w Trzebiatowie.

Kandydaci powinni posiadać  przy sobie dokumenty takie jak:
1. Dowód osobisty
2. Prawo jazdy (oraz kopie dokumentu)
3. Książeczka wojskowa (oraz kopie dokumentu)
4. Curriculum Vitae
5. Świadectwo ukończenia szkoły – co najmniej gimnazjum (oraz kopie dokumentu)
6. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia (np. świadectwa językowe, świadectwa kwalifikacyjne itp.) (oraz kopie dokumentu)
7.Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (w przypadku jeżeli taki kontrakt żołnierz podpisał) (oraz kopie dokumentu)
8. świadectwo ukończenia służby przygotowawczej (tylko w przypadku kiedy żołnierze nie odbyli zasadniczej służby wojskowej). (oraz kopie dokumentu)

Dodatkowo byli żołnierze zawodowi:
1. Świadectwo służby
2. Ostatnia opinia służbowa
3. Ostatni kontrakt
4. Rozkaz dot. zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

Kandydat powinien posiadać:
– obywatelstwo polskie;
– wykształcenie minimum gimnazjalne;
– uregulowany stosunek do służby wojskowej.

W celu przystąpienia do egzaminu z W-F:
1.Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu z W – F + strój sportowy (kandydaci nie posiadający zaświadczenia, nie będą dopuszczeni do egzaminu).

Szczegółowe informacje można uzyskać:
– w jednostce wojskowej pod nr telefonu: 261 459 607
– w WKU Kołobrzeg pod nr telefonu:261 223 110

W związku z pandemią kandydaci powinni posiadać własny długopis, maseczkę oraz rękawiczki gumowe.