W związku z opublikowanym przez Starostę Józefa Malca listem do Mieszkańców Powiatu Kamieńskiego oświadczam, że złożona na konwencie propozycja przystąpienia do utworzenia spółki samorządowej na bazie istniejącego szpitala nie zawierała żadnych konkretnych danych związanych ze sposobem finansowania mającego powstać podmiotu. Starosta nie przedstawił planu finansowego, który pozwoliłby poważnie odnieść się włodarzom gmin do przedstawionej propozycji. 

Oświadczenie Starosty uznaję, za próbę przerzucenia odpowiedzialności za zaistniałą sytuację na Burmistrzów i Wójta gmin. Od dwudziestu lat, od momentu powstania Powiatu Kamieńskiego, lecznictwo szpitalne jest zadaniem tego szczebla samorządu. Ideą samorządności w Polsce jest podział zadań na trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy, wojewódzki. Gminy realizują bardzo wiele zadań między innymi z zakresu: pomocy społecznej, prowadzenia szkół podstawowych i przedszkoli, kultury fizycznej i turystyki, ładu przestrzennego, ochrony środowiska, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymania i przebudowy dróg. W zakresie zadań gminnych jest szereg obowiązków, którymi nie zajmują się powiaty. 

W trosce o prawidłową realizację tych zadań, będąc odpowiedzialnym za finanse gminy, nie mogę składać poważnych deklaracji przy braku planu finansowego mającej powstać spółki oraz przy braku jednoznacznej koncepcji prowadzenia szpitala. Na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Kamieńskiego widnieje ogłoszenie o poszukiwaniu operatora zewnętrznego szpitala, a na konwencie Starosta proponuje utworzenie spółki samorządowej, równocześnie zapewniając  Spółkę EMC o chęci dalszej współpracy. 

Liczymy, że Rada Powiatu Kamieńskiego wskaże jednoznacznie Panu Staroście kierunek dalszych działań pozwalających rozwiązać problem kamieńskiego szpitala mając na względzie dobro i bezpieczeństwo Mieszkańców.

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Stanisław Kuryłło