Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport o stanie Gminy Międzyzdroje za 2019 rok. Jest to drugi tego typu dokument. Pierwszy był prezentowany w ubiegłym roku i odnosił się do okresu przełomowego dwóch kadencji, tj. 10 miesięcy poprzednich władz i 2 miesięcy nowo wybranych władz Gminy. Obecny raport dotyczy zatem po raz pierwszy pełnym swoim zakresem okres funkcjonowania władz samorządowych VIII kadencji.

Należy na wstępie podkreślić, że oprócz wykonywania zadań dotyczących bieżącego funkcjonowania gminy w 2019 roku, przy niepozbawionej krytyki, ale jednak aprobacie radnych, realizowano na zasadzie kontynuacji budowę kilku ważnych inwestycji, które zostały rozpoczęte w poprzedniej kadencji. Wprowadzone do nich zostały istotne zmiany. Dotyczy to budowy nowego ratusza wraz z biblioteką i siedzibami innych jednostek podległych burmistrzowi oraz modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, jak równieżrealizacji projektu „Morze zieleni” i budowy pawilonów handlowych przy molo. Za wyjątkiem projektu „Morze zieleni” wszystkie pozostałe „sztandarowe” inwestycje są prowadzone przez spółki, w których Gmina Międzyzdroje ma 100% udziałów. W niektórych z tych spółek występowały patologicznie wysokie koszty wynagrodzeń Prezesów. Powodowało to wysokie koszty ich funkcjonowania i budziło powszechne poczucie braku elementarnej sprawiedliwości społecznej oraz braku racjonalnego, gospodarskiego działania. Już na samym początku działalności przeprowadziliśmy w nich istotne zmiany organizacyjne i kadrowe, co spowodowało poprawę efektywności ich działania i zaoszczędziło sporo kosztów.

W związku z zadaniami przejętymi z poprzedniej kadencji, pomimo trudnej sytuacji finansowej kierowałem się naczelną zasadą aby nie powiększać zadłużenia Gminy. Nie zwracałem się również w 2019 roku do radnych Rady Miejskiej z wnioskiem o przesunięcie terminów spłaty istniejących zobowiązań, czy też ich finansowania poprzez zaciąganie kolejnych kredytów, co w konsekwencji wiązałoby się ze wzrostem zadłużenia Gminy. Szukałem za to innych, korzystnych dla Gminy rozwiązań. Jako przykład takich działań może posłużyć sposób sfinansowania budowy ratusza przez spółkę Nowe Centrum. Przeanalizowane zostały na nowo powierzchnie, zminimalizowano potrzeby naszej administracji. Działania te umożliwią wprowadzenie firm komercyjnych i innych służb administracji publicznej, jako potencjalnych partycypantów w ponoszeniu kosztów eksploatacyjnych w przyszłości, w nowo wybudowanym obiekcie o znaczącej kubaturze. Trzeba pamiętać, że aby dokończyć budowę ratusza, potrzeba jeszcze zaangażowania około 20 mln zł. Robimy wszystko, aby nie musiało się to odbyć przy pomocy finansowania z budżetu Gminy. Warto przy tym wspomnieć, że wedle koncepcji sprzed 4 lat budynek obecnego Urzędu Miejskiego i siedziby jednostek, które mają być przeniesione do nowej lokalizacji, mają być sprzedane, aby sfinansować III etap budowy. W tej kwestii, szukając korzystniejszych rozwiązań wstrzymuję się na razie ze skierowaniem takiej propozycji do radnych.

Druga ciążąca na nas inwestycja, która jest najpoważniejszą inwestycją w 30-leciu Gminy Międzyzdroje to projekt pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”. Wybór technologii dokonany przez poprzedników wysoce podrażał koszty inwestycji, czyniąc ją niemożliwą do zrealizowania. Mimo wyeliminowania niektórych elementów w dokumentacji inwestycji, w 2 kolejnych przetargach proponowano nadal kwotę przekraczającą nasze możliwości finansowe (deficyt kilkunastu milionów złotych). Udało się nam jednak przekonać NFOŚiGW, po trudnych renegocjacjach, do radykalnej zmiany rozwiązań technologicznych, przy nie zmienionych parametrach oczyszczania ścieków, dzięki czemu dzisiaj mamy większą szansę pozyskania wykonawcy z grona realnych oferentów wykonania tego projektu. Czeka nas jednak w 2020 roku długa formalna ścieżka aby go wyłonić, w zaplanowanych kwotach budżetowych. Nasza spółka ZWiK zajmuje się też bardzo ważnym dla egzystencji kurortu projektem związanym z modernizacją stacji uzdatniania wody i budowy zbiorników retencyjnych. Z powodu zbyt małych zasobów wody pitnej od 1,5 roku nie wydajemy nowych warunków zabudowy i zgód podłączenia do instalacji wodociągowej. Dla tego projektu wypracowano sposób pozyskania środków od potencjalnych inwestorów (przyszłych odbiorców wody). Koszt tej inwestycji oszacowano na 10 mln zł. Teraz najważniejsze jest jednak stworzenie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie dla niej potrzebnych zgód i rozpoczęcie budowy, w pierwszej kolejności 2 zbiorników retencyjnych, po ostatecznym uzgodnieniu umów partycypacyjnych.

W 2019 r. realizowaliśmy również rozpoczęte w poprzedniej kadencji zadanie – zabudowę pawilonów handlowych przy molo, przez spółkę Nowe Centrum, która wchłonęła dawną Spółkę Promenada. Ten kompleks handlowy uatrakcyjni ofertę naszych handlowców i przyniesie dodatkowe dochody do budżetu Gminy. Należy podkreślić, że to przy tym projekcie zafunkcjonuje również – jako pierwsza inwestycja wykonana z partnerstwa publiczno – prywatnego, droga wykonana za 500 tys. zł. Termin wykonania tej inwestycji w 2020 roku powinien zostać utrzymany.

Kolejnym dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym jest projekt „Morze Zieleni”, dla którego udało się wreszcie skutecznie wyłonić wykonawcę. Będzie on równolegle realizowany w 8 lokalizacjach w całym mieście. „Morze Zieleni” powinno istotnie podnieść atrakcyjność naszego miasta – szczególnie dla gości turystycznych. Ufam, że nasi mieszkańcy też będą z satysfakcją z niego korzystać, ku poprawie swojego zdrowia i czerpania radości z życia.

Jednym z najważniejszych celów, które prezentowałem na początku kadencji było podjęcie działań w celu zrównoważenia budżetu miasta, w zakresie dochodów i wydatków bieżących. Wiąże się to z poszukiwaniem oszczędności, praktycznie wszędzie. Dotyczy to również konieczności dokonywania zmian zarówno w nieefektywnie funkcjonującym do tej pory Zakładzie Ochrony Środowiska, jak i szukania oszczędności w budżecie całej sfery edukacji. Należy przy tym pamiętać, że edukacja, przy całym ogromnym znaczeniu, jaki jej w naszej Gminie przypisujemy, stanowi największą część naszych wydatków bieżących i powoduje konieczność finansowania z dochodów własnych – bieżących Gminy, w stopniu zdecydowanie wyższym niż w innych porównywalnych gminach. Małymi kroczkami racjonalizujemy strukturę oddziałów w naszych szkołach, nie zapominając jednak o stwarzaniu warunków dla osiągania wysokiej jakości kształcenia. Ze zrównoważeniem budżetu wiąże się również konieczność porządkowania przestrzeni miejskiej poprzez zintensyfikowanie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego, co też systematycznie i z powodzeniem realizujemy. W 2019 roku podjęte zostały na mój wniosek, przez Radę Miejską 2 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany planu ważnych obszarów: I obszar od Gryfa Pomorskiego do plaży w Lubiewie, II obszar ograniczony ulicami: Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa. Podjęto również 3 uchwały w sprawie przyjęcia planów w obszarach: III obszar ul. Geodezyjnej – w sołectwie Lubin, IV obszar pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludowa, V obszar – dla Sołectwa Wicko, która co prawda została z formalnych względów uchylona, ale po błyskawicznym uzupełnieniu niewielkich braków ostatecznie poprawiona i przyjęta już w styczniu tego roku i stanowi, wraz z dwoma wcześniej wymienionymi ważny element prawa miejscowego. To pokazuje, z jak wielką determinacją tworzymy formalne podstawy do porządkowania przestrzeni w naszej całej Gminie, nie zapominając o sołectwach. Dbamy w ten sposób o ład architektoniczny oraz przygotowanie terenów do rozsądnego i przemyślanego inwestowania, pamiętając, że mądre inwestycje to automatycznie wzrost wpływów z podatku od nieruchomości do budżetu Gminy, korzystne i opłacalne dzierżawy, a co za tym idzie także miejsca pracy. Warto  przypomnieć, że na tym polu po poprzedniej władzy zastaliśmy praktycznie pustkę. Odrębne ważne zagadnienie, któremu poświęcaliśmy dużo czasu w zeszłym roku, dotyczyło szukania i przeznaczania terenów dla budownictwa mieszkaniowego. Chcemy to zrobić poprzez wniesienie aportu w postaci nieruchomości do MTBS i poszukiwanie takich możliwości organizacyjno – finansowych, aby część nowo wybudowanych mieszkań była dostępna dla młodych rodzin z naszego miasta. Uregulowaliśmy w związku z tym sprawy wykwaterowań mieszkańców z budynków komunalnych na ul. Norwida i Kolejowej, ponieważ tam w niedługim czasie będziemy chcieli rozpocząć inwestycję związaną z budową nowych budynków, w których pojawią się zarówno mieszkania mtbs-owskie, jak i komercyjne.

Z budżetem Gminy i planami zagospodarowania przestrzennego bezsprzecznie związana jest sprzedaż nieruchomości. Od 1,5 roku nie sprzedaliśmy żadnej z nich, bowiem za poprzedniej kadencji nie zostały one do tego przygotowane. Jedne obłożone były długoterminowymi umowami dzierżawy, np. słynne Fokarium. Inne tereny były kwestiami spornymi, jak grunty za Lidlem, tereny ogrodów działkowych. Kolejne zaś – kompletnie nieprzygotowane pod inwestycje (Gromada Pod Sosnami). Sporo czasu trwa wydzielanie działek, specyfikacja przetargowa, wypromowanie działek, co w obecnej sytuacji sprawia, że następna sprzedaż na korzystnych dla Gminy warunkach, będzie bardzo trudna. Przy okazji chciałbym wspomnieć, że będziemy przestrzegać zasady, aby pozyskane środki ze sprzedaży nieruchomości nie były przeznaczane na wydatki bieżące tylko wyłącznie na inwestycje, których potrzeba realizacji jest ciągle bardzo duża.

Przeczytał cały raport o stanie gminy