Burmistrz Golczewa informuje, że od 6 września 2019 r., nowelizacją ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach, został nałożony na właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Wszystkie samorządy mają rok na wprowadzenie obowiązkowej segregacji na terenie gminy.

Rada Miejska w Golczewie, realizując ustawowy obowiązek,  14 lutego 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik, ustalając stawki opłaty za odpady segregowane. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

WSZYSTKIE OSOBY MAJĄCE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĘ NA ODPADY NIESEGREGOWANE, PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GOLCZEWIE CELEM ZMIANY DEKLARACJI NA ODPADY SEGREGOWANE !