„Wobec powstałego zagrożenia rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID -19, która może nieść trudne dziś do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców” banki zdecydowały podjąć się konkretne działania – czytamy w komunikacie Związku Banków Polskich.

Banki maksymalnie ułatwią w granicach obowiązującego prawa odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy. Automatyczne zostanie wydłużony o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu (pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu).

Ułatwienia mają dotyczyć: kredytów mieszkaniowych; konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych; kredytów dla przedsiębiorców. Banki zapewniają o szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID – 19.

Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, a zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID – 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy. Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń. Banki zapewnią możliwość składania wniosków również w formie zdalnej tylko pod warunkiem możliwości identyfikacji klienta.

Banki wyrażają gotowość do uruchomienia dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID – 19. W tym zakresie banki czekają na zakończenie prac rządu umożliwiających takie kredyty.

Oprócz tego zapowiedziano, że banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 PLN.

Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń do odczytu kart w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

źródło:
Związek Banków Polskich