Zabytkowa nieruchomość ,,Bałtyk” położona przy międzyzdrojskiej promenadzie od lat wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców, turystów oraz pasjonatów zabytkowej architektury. Powodem tego zainteresowania jest zły stan budynku, który wynika z wieloletnich zaniedbań ze strony właścicieli. Syndyk Masy Upadłości z siedzibą w Szczecinie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości – cena wywoławcza 5 mln złotych.

Syndyk Masy Upadłości BIGANDER POLSKA Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie –ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości położonych w Międzyzdrojach

1. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 420 zabudowanej budynkiem pensjonatu i budynkiem gospodarczym o pow. 0.0543 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Zdrojowej 5, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00004936/3, nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod numerem: A-133;

2. prawo użytkowania wieczystego działki nr 201 zabudowanej budynkiem pensjonatu i budynkami gospodarczymi o pow. 0.0853 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Zdrojowej 5a, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00004773/2, nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod numerem: A-134;

– za najwyższe zaoferowane ceny za obie nieruchomości wskazane pod pozycjami 1 i 2 łącznie, nie niższe jednak niż kwota: 769.860 złotych netto (w tym nieruchomość wskazana pod pozycją 1 za cenę nie niższą niż 253.860 złotych netto a nieruchomość wskazana pod pozycja 2 za cenę nie niższą niż 516.000 złotych netto).

Powyższe nieruchomości stanowią jedną całość w postaci byłego ośrodka wczasowego i ich sprzedaż może nastąpić jedynie łącznie.

3. prawo własności działki nr 165/1 zabudowanej budynkiem wypoczynkowym BAŁTYK o pow. 0.1596 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 14, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00019573/8, nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod numerem: 1287;

– za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe jednak niż kwota: 3.013.320 złotych netto.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach – jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Agnieszki Smoleń, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka – Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości BIGANDER POLSKA Sp. z o.o. w Szczecinie, sygn. akt XII GUp 8/15 – nieruchomość …. (należy wskazać, której nieruchomości dotyczy oferta) do dnia 5 września 2016 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:

  1. oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
  2. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  3. oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
  4. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
  5. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
  7. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.