Fundusz alimentacyjny został stworzony w celu zabezpieczenia wypłacania alimentów. Alimenty na dzieci z Funduszu przysługują w sytuacji, gdy jeden z rodziców jest niewypłacalny, a co za tym idzie, nie może spełnić swojego obowiązku. Alimenty wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł.

Możliwość skorzystania z Funduszu Alimentacyjnego jest związana z wysokością dochodu na członka rodziny. Dotychczas limit tego dochodu wynosił 800 zł. Wraz z 1 października, rozpocznie się nowy okres świadczeniowy, w którym limit dochodu zostanie zwiększony do 900 zł. Alimenty, w ograniczonej kwocie, będą przysługiwały również przy przekroczeniu tego limitu.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że zwiększenie limitu dochodu to niejedyna korzystna zmiana, która została wprowadzona w wypłacie alimentów. Przy ustalaniu prawa do świadczeń będzie miał zastosowanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Zakłada on, że samo przekroczenie limitu dochodu, nie będzie oznaczało utraty świadczeń. W takiej sytuacji świadczenie będzie nadal przysługiwało, lecz w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia limitu. Warto zaznaczyć, że minimalne świadczenie przy wykorzystaniu tego mechanizmu będzie musiało wynosić 100 zł.

Ministerstwo prognozuje znaczny wzrost liczby uprawnionych do skorzystania z alimentów, w związku z wprowadzonymi zmianami. „Dzięki tym zmianom ponad 40 tys. osób utrzyma lub nabędzie prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które dzisiaj wynosi średnio 411 zł. To istotne wsparcie w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów” – poinformowała minister Marlena Maląg.

Uprawnienie do skorzystania z Funduszu Alimentacyjnego nabywa się na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, a egzekucja nie doprowadziła, w okresie dwóch ostatnich miesięcy, do wyegzekwowania pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Alimenty przysługują uprawnionemu do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki, do ukończenia 25 lat. Świadczenia z Funduszu nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub gdy zawarła związek małżeński.