11 listopada br. funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie udaremnili wjazd samochodu z nielegalnymi odpadami. Kontrola odbywała się na autostradzie A6, w okolicach byłego przejścia granicznego Pomellen-Kołbaskowo. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, który był prawidłowo oznaczony jako  wykorzystywany do przewozu odpadów. Kierowca przedłożył dokumenty, z których wynikało że przewozi odpady papieru i tektury. Odpady zostały nadane z Niemiec i skierowane były do odbiorcy w Polsce.  

W trakcie kontroli stwierdzono że, w ww. naczepie znajdują się inne odpady. Znajdowały się tam odpady zmieszane w formie sprasowanej, zawierające m.in. papier i tekturę, porozrywane worki foliowe i opakowania po napojach z tworzyw sztucznych, elementy gumowe, kawałki plastiku. Odpady również odpady opakowań z tworzyw sztucznych po żywności, czy też po produktach codziennego użytku w gospodarstwach domowych. Odpady były ponadto zabrudzone oraz wydzielały ostrą, nieprzyjemny zapach, która mogła świadczyć o procesach fermentacyjnych pozostałości po żywności w przewożonych odpadach.

Funkcjonariusze KAS doszli do wniosku, że te odpady mogły stanowić mieszaninę odpadów  niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załącznikach do rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006r.  sprawie przemieszczania odpadów. Dlatego uznano je za odpady „spoza  listy”, a takie wymagają procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia oraz zgody właściwego organu. 

Działania funkcjonariuszy celno-skarbowych uprawdopodobniły podejrzenie nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów. W efekcie  skierowano wniosek o ocenę towaru do Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował, iż  przewożony ładunek spełnia definicję odpadu określoną w ustawie o odpadach, zgodnie z którą przez odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Ponieważ zgodnie z art. 11b ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, zakazany jest przywóz do Polski zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących  z przetworzenia odpadów komunalnych, transport tych odpadów został uznany za nielegalny.

Zatrzymany pojazd wraz z ładunkiem został skierowany na najbliższy, dysponujący wolnymi miejscami postojowymi parking strzeżony, wyznaczony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami i spełniający warunki magazynowania, gdzie został zabezpieczony w sposób uniemożliwiający oddziaływanie odpadów na środowisko. Transport pozostanie tam do czasu podjęcia decyzji przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  (zwrot do kraju nadania lub utylizacja na terenie kraju).