11722055_856530777746249_2247934433284629494_o

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w o podatkach i opłatach lokalnych, w tym m. in. w zakresie opłat: miejscowej, uzdrowiskowej i targowej. Wynika to z uchwalenia 25 czerwca 2015 r. przez Sejm nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Od nowego roku pobieranie przez gminy tych trzech danin nie będzie obowiązkowe.

Ich pobór będzie wymagał podjęcia przez rady gmin uchwał w sprawie ich wprowadzenia, niezależnie od uchwalenia wysokości obowiązujących stawek, których wysokość na 2016 r. nie może przekroczyć kwot określonych w obwieszczeniu ministra finansów z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Rady gmin od nowego roku zyskają uprawnienie do nałożenia obowiązku prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz do określenia szczegółowego zakresu danych zawartych w tej ewidencji. Od 1 stycznia 2016 r. zmieni się także zakres stosowania niektórych stawek. Stawka podatku od nieruchomości, o której mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, obejmie grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Zmiany wejdą także w ustawie określającej wysokość stawki podatku od środków transportowych od autobusów, wprowadzono podział autobusów na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22 oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22 – poza kierowcą.

PAP / Portal Samorządowy