Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim w trakcie najbliższej sesji podejmie decyzję w sprawie odmowy wygaszenia mandatów radnych Sebastiana Mamzera oraz Marka Świderskiego. Wszystko w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, wezwał radnych do zajęcia stanowiska, w sprawie ewentualnego naruszenia ustawy przez prezesów dziwnowskiego ZWiKu oraz kamieńskiej Mariny.

Wszystko przez pisma, które 3 oraz 10 listopada wpłynęły do Urzędu Wojewódzkiego. Listy Mieszkańców powiatu sugerowały, że obydwaj radni, jako prezesi spółek zawierali umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację staży i robót publicznych w zarządzanych przez siebie spółkach. W ocenie Mieszkańców, którzy poinformowali Wojewodę, ten fakt jest naruszeniem ustawy o samorządzie powiatowym, gdyż Mamzer i Świderski mieli w ten sposób korzystać z mienia powiatu w zarządzanych przez siebie działalnościach. Sankcją za naruszenie jest wygaśnięcie mandatu.

Z przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Powiatu postępowania wyjaśniającego wynika, że zarówno radny Sebastian Mamzer jak i Marek Świderski pełniąc funkcję prezesów zawarli pomiędzy 2015 a 2017 rokiem w imieniu spółek umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Dotyczyły one zatrudnienia pracowników na roboty publiczne, staże oraz dokształcanie pracowników.

Przewodniczący Rady Powiatu, w przygotowanym przez siebie projekcie stoi jednak na stanowisku, że środki nie pochodziły z Urzędu Pracy, który jedynie pośredniczył w ich przekazaniu tylko z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a tym samym nie stały się ani przez chwilę mieniem powiatu, którego zarówno Świderski jak i Mamzer są radnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim nie znajduje podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – czytamy w przygotowanym przez Przewodniczącego projektach uchwał.