Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Od kandydatów wymaga obywatelstwa polskiego, zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności, odpowiedniego wykształcenia oraz dobrego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

wymagania niezbędne : obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie zgodne z wymogami dla pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej:

– posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
– posiada ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub
– do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia nauki o rodzinie zgodnie z ilością godzin dydaktycznych określonych w rozporządzeniu MP i PS z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanych w szkołach wyższych( Dz.U z 2008r, Nr 27, poz. 158) – można sprawdzić w suplementach

  • mile widziane doświadczenie zawodowe
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
  • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku  pracy

Wymagania dodatkowe

  • dobra organizacja czasu pracy,
  • znajomość pakietu MS Office, praca na oprogramowaniu dziedzinowym (ZETO KOSZALIN)
  • prawo jazdy kat. B

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

  • Praca w terenie oraz w pomieszczeniu przy komputerze, na postawie przepisów m.in. kodeksu postępowania administracyjnego(KPA), ustawy  o pomocy społecznej, ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych, , ustawy o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do zadań pracownika należeć będzie m.in.

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej, ustalanie uprawnień do świadczeń, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z rozporządzeniem MR i PS (Dz.U z 2017r., poz 1788 w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
 2. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy.
 3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego oraz w oparciu o założenia metodologiczne standardu pracy socjalnej z różnymi grupami odbiorców.
 4. Realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanym na środowisko lokalne we współdziałaniu z organizacjami, grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin.
 5. Dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o m.in. diagnozę indywidualnego przypadku, oraz pracę z grupą.
 6. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych.
 7. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijanie w osobach i rodzinach zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

III. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. cv
 3. kwestionariusz   osobowy
 4. dokumenty poświadczające  wykształcenie
 5. inne dokumenty poświadczające ewentualne  doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia
 6. podpisane oświadczenia zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z dnia 28 czerwca 2016r., poz. 922 / na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 8. oświadczenie  kandydata o braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku,

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest  przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego. Stanowisko pracownika socjalnego nie jest stanowiskiem urzędniczym i nie wymaga trybu konkursowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na stanowisko pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922.)”.

Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów  / w zamkniętej kopercie/ do dnia 15 grudnia 2017r.  na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej Prosta 1 72-510 Wolin. Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją „Nabór-  pracownik socjalny”. Oferty  które wpłyną po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.