Robert Skraburski został odwołany z funkcji wójta gminy Rewal. Taką decyzję podjęła premier Bata Szydło. Robert Skraburski od kilku miesięcy był zawieszony na stanowisku wójta Rewala. Premier Beata Szydło uznała argumenty wojewody zachodniopomorskiego przemawiające za odwołaniem wójta za zasadne. 

Uzasadnienie do rozstrzygnięcia nadzorczego liczy 20 stron szczegółowej analizy nieprawidłowości, do których doszło w gminie Rewal. Pani premier Szydło podnosi m.in. fakt powtarzających się, mimo wezwań do zaprzestania, naruszeń przepisów prawa, zaciągania zobowiązań finansowych w parabankach, nieprawidłowości związanych ze sprawozdawczością finansową gminy Rewal.

„Ocena stanu faktycznego sprawy prowadzi do wniosku, że Wójt Gminy Rewal dopuścił się powtarzającego się naruszania ustaw. W ocenie nadzoru – Prezesa Rady Ministrów – w przedmiotowej sprawie mamy niewątpliwie do czynienia z naruszeniem artykułów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Organ nadzoru uznał w konsekwencji, że potrzeba zapewnienia zgodnej z prawem realizacji ustawowych zadań organów gminy przemawia bezwzględnie za koniecznością zastosowania personalnego środka nadzoru, o którym mowa w art. 96 ust. 2 ustawie o samorządzie gminnym” – czytamy w rozstrzygnięciu Premier Beaty Szydło.

– Gmina Rewal ma szanse na wyjście z długów przy racjonalnym planie naprawczym i dużej dyscyplinie finansowej – mówi wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski – Trudno jednak sobie wyobrazić, że z długów wyciągnie gminę ta sama osoba, która ją tak znacznie zadłużyła, naruszając jednocześnie cały szereg przepisów prawa.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Do czasu uprawomocnienia się decyzji Prezes Rady Ministrów, obowiązki wójta w gminie pełni jego zastępca (wójt został zawieszony w wykonywaniu swoich czynności w wyniku decyzji prokuratury, która zadecydowała o podjęciu takich środków zapobiegawczych w toku swojego postępowania).

Po uprawomocnieniu decyzji o odwołaniu, zgodnie z przepisami, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego (MSWiA) wyznaczy osobę, która do czasu wyborów wójta pełnić będzie jego funkcję.