W związku z realizacją projektu „Szansa dla edukacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 08.00.00 Edukacja, RPZP.08.02.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Wójt Gminy Świerzno ogłasza nabór na stanowisko:

 

 • Nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, doświadczenie zawodowe

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie – na czas trwania projektu (od 01.01.2018 do 30.06.2019)

Dokumenty wymagane:

 1. Życiorys i podanie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i oświadczenia.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 8. Życiorys i podanie powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji projektu „Szansa dla edukacji” zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciela/ki w projekcie Szansa dla edukacji”  należy składać w terminie do dnia 27 grudnia 2017r do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Świerzno, Świerzno 13, 72-405 Świerzno osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data faktycznego wpływu).

Uwaga:

 1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci spełniający wymagania zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 663 731 020 lub 501 335 400