Choć Wojewoda wydał kolejne rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, to Zbigniew Chochołowski dalej sprawuje swoją funkcję. – Nie ma skutku, że jeżeli jest rozstrzygnięcie to od razu nie pełni tej funkcji. Taką mamy opinię prawną – stwierdził w trakcie ostatniej sesji starosta Józef Malec. Powiat złożył skargę kasacyjną na decyzję wojewody do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wojewoda Zachodniopomorski w listopadzie po raz kolejny unieważnił wybór Zbigniewa Chochołowskiego na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wojewoda po raz kolejny stwierdził, że Chochołowski nie posiada wymaganego prawem stażu pracy. Nabyty przez niego okres, po wyborze w styczniu br. Marek Subocz uznał za nielegalny.

– Staż pracy wskazany przez Starostę Kamieńskiego na potwierdzenie spełnienia przez Zbigniewa Chochołowskiego obligatoryjnych warunków do pełnienia funkcji kierownika jednostki pomocy społecznej został nabyty w następstwie podjęcia przez Zarząd Powiatu w dniu 26 stycznia 2017 roku uchwały, której nieważność została stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego, potwierdzonym nieprawomocnym wyrokiem Sądu (…) W przypadku stwierdzenia nieważności całości lub części uchwały – wstrzymanie wykonania nieważnego aktu następuje obligatoryjnie z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Taki stan trwa aż do uprawomocnienia się zapadłego rozstrzygnięcia nadzorczego bądź wzruszenia przez Sąd Administracyjny – stwierdza wicewojewoda Marek Subocz.

Mimo decyzji wojewody, Chochołowski w dalszym ciągu sprawuje swoją funkcję.