Ratusz

Od 8 września do 8 października 2015 r. mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat  mogą głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r., które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetową Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim.

Głosowanie odbywa się poprzez przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim (ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski) lub złożenie w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE”; za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego.

Głosować można tylko na jeden projekt. W razie wyboru więcej niż jednego projektu głos będzie nieważny. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” na karcie do głosowania w polu do tego przeznaczonym.

Karta do głosowania – Budżet Obywatelski dostępna jest po kliknięciu na link oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

UM w Kamieniu Pomorskim