Ratusz

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w referacie inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki komunalnej. 

Od kandydatów wymaga się obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych, niekaralności, studiów wyższych o kierunku budownictwo, urbanistyka lub architektura, co najmniej 2-letniego stażu pracy oraz niekaralności.

Jako umiejętności dodatkowe wskazano umiejętność stosowania i interpretacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego. Nowy urzędnik powinien cechować się dokładnością, sumiennością, rzetelnością, komunikatywnością, odpornością na stres, umiejętnością analitycznego myślenia, dobra organizacją pracy oraz umiejętnością pracy w zespole.

Dokumenty można składać do wtorku (15.11).