W czwartek 21 września br. w tut. Urzędzie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo”. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części gminy i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało.

Remonty czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Aby wzmocnić więzi mieszkańców z gminą, skutecznie zachęcić do osiedlenia się w Gminie Golczewo, a także zapewnić długofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu mieszkańców, podjęta została strategiczna decyzja o opracowaniu Programu rewitalizacji dla Gminy Golczewo obejmujący wyznaczony obszar rewitalizacyjny, którego szeroko rozumiana odnowa jest niezbędna dla harmonijnego rozwoju Gminy Golczewo.

Program Rewitalizacji ma za zadanie być praktycznym narzędziem przeciwdziałania w pięciu płaszczyznach problemowych: sfera społeczna, gospodarka, środowisko, zagospodarowanie przestrzenne oraz sfera techniczna. Ma wpływać na zmiany w tych obszarach poprzez działania całościowe integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie wypełniając zadaniowo cele kierunkowe strategii Rozwoju Gminy Golczewo.

Program rewitalizacji na terenie obszaru problemowego w synergii z działaniami strategicznymi gminy ma doprowadzić do poprawy estetyki gminy, jakości infrastruktury i dostępności do usług, edukacyjnych i sportowych, zmniejszenie patologii społecznych i wykluczenia długoletnich mieszkańców.

Już wkrótce odbędą się spotkania konsultacyjne związane z ww. tematem. Terminy spotkań zostaną podane na stronie www.golczewo.pl i na tablicach ogłoszeń. Już teraz serdecznie zapraszamy Państwa do czynnego udziału w tworzeniu programu rewitalizacji na naszej gminy.

UM w Golczewie