woda

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kretlewo (gm. Golczewo) do odwołania. Wodociąg publiczny w Kretlewie zaopatruje około 1400 mieszkańców z miejscowości: Kretlewo, Kozielice, Dargoszewo, Wysoka Kamieńska, Gadom, Baczysław.

W dniu 27.10.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kretlewo, ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim ww. decyzją nakazał Zakładowi Usług Publicznych w Golczewie, zarządzającemu tym wodociągiem:

1.unieruchomić w/w wodociąg w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej;

2.podjąć działania w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody orazdziałania naprawcze zmierzające do poprawy, jakościwody podawanej przez wodociąg publiczny Kretlewoz terminem ich realizacji do dnia 8 listopada2016r.;

3.na czas prowadzenia prac naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody należy zapewnić mieszkańcom miejscowości zaopatrywanych w wodęprzez wodociąg publiczny Kretlewo zastępcze źródło dostawywody;

4.poinformować mieszkańców miejscowości:Kretlewo, Gadom, Baczysław, Dargoszewo, Kozielice, Wysoka Kamieńskazaopatrywanych w wodę przez wodociąg publiczny Kretlewo, iż do czasu uzyskania poziomu parametru mikrobiologicznego zgodnego z załącznikiem nr 3 Ado rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi –woda nie może być wykorzystywana do spożycia