DSC04951

3 marca br. na sesji Rady Miejskiej w Golczewie została podjęta uchwała o podwyższeniu opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki. Czy taka podwyżka jest konieczna? O uzasadnienie projektu przedmiotowej uchwały poprosiliśmy kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie (ZUP) pana Marka Maślaka. ZUP każdego roku na 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia burmistrzowi wniosek o ich zatwierdzenie. Burmistrz sprawdza czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia.

Przedstawiony projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

ZUP dołączył do przedstawionego projektu uchwały dotyczącej zmiany w stawkach taryfowych za wodę i ścieki zestawienie wykonanych prac w poprzednim roku obrachunkowym (załącznik nr 1).

Dodatkowym załącznikiem do przedstawionego projektu jest również wieloletni plan inwestycyjny sporządzony przez ZUP i Burmistrza Golczewa przy akceptacji Skarbnika Gminy Golczewo określający zadania inwestycyjne na lata 2016-2020 i wynikające z  nich  niezbędne nakłady finansowe w rozbiciu na poszczególne lata (załącznik nr 2).

Clipboard01

Na wysokość cen wody i przyjętych na oczyszczalnię ścieków wpływają zadania inwestycyjne wynikające z przyjętego planu oraz koszty eksploatacji i modernizacji istniejących urządzeń wodno- kanalizacyjnych poniesione przez zakład w poprzednim okresie rozrachunkowym. Dodatkowym czynnikiem generującym koszty na oczyszczalni ścieków jest jej wykorzystanie możliwości przerobowych. Wzrost cen i stawek opłat taryfowych w projekcie uchwały za okres od 1.04.2016 do 31.03.2017 roku wyniósł 0,11 zł za 1 m3 dostarczonej wody oraz 0,20 zł za 1 m3 ścieków przyjętych  na oczyszczalnię dla wszystkich odbiorców usług.

Przez okres ostatnich trzech lat cena wody i odprowadzanych ścieków wzrosła o 1,08 zł na mieszkańca gminy Golczewo z założeniem pobierania 2 m3 wody i odprowadzania takiej samej ilości ścieków. W okresie 2014-2015 ten wzrost wyniósł 0,36 zł, 2015 -2016 – 0 zł, 2016-2017 – 0,72 zł.

Proponowany wzrost cen umożliwi Zakładowi Usług Publicznych w Golczewie wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych, właściwą eksploatację i utrzymanie istniejących urządzeń wodno-kanalizacyjnych przy zachowaniu płynności finansowej zakładu. Dodajmy również, że zaproponowane ceny są jednymi z najniższych w regionie.

Załączniki:
1. Zestawienie wykonanych prac 2015
2. Plan inwestycyjny 2016-2020

Urząd Miejski w Golczewie