O bagatela 140 tysięcy złotych pomyliło się w swoich oświadczeniach dwóch dziwnowskich urzędników – wynika z korekt zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej. Chodzi o Jacka Edmunda Klimeckiego, który po pół roku przypomniał sobie, że zgromadził 21,5 tys. euro zamiast zadeklarowanych 1,5 tys. euro oraz Renatę Klimowicz, która w pierwszym tegorocznym oświadczeniu nie wykazała zgromadzonych 15 tys. dolarów. 

W gminach oświadczenia majątkowe składają: radni, wójt / burmistrz/prezydent, jego zastępcy, sekretarz, skarbnik oraz kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne. Stosowne dokumenty winny być wypełnione do końca kwietnia każdego roku. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, czyli odpowiednio przewodniczący rady albo burmistrz. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

Oświadczenie złożone 30 kwietnia 

 

——————————————————————–

Korekta oświadczenia majątkowego pokazuje, że dyrektor ZOOIKu zapomniał o wpisaniu 20 tys. euro. 

——————————————————————–

Oświadczenie majątkowe ze względu na swój charakter i szczególne wymogi związane z jego treścią w zasadzie nie powinno być „poprawiane” przez radnych lub urzędników po jego złożeniu, poprzez np. składanie kolejnych wersji oświadczenia, składanie sprostowań itp. Dopuszczalne jest jednak poprawianie tzw. błędów oczywistych, np. literówek, w pisowni nazwiska.

Wszystkie inne nieprawidłowości występujące w oświadczeniu mogą być jedynie opisane przez przewodniczącego rady lub burmistrza wraz z opisem działań, które podjął w związku z błędami stwierdzonymi podczas analizy tego dokumentu. Wynika z tego, że przewodniczący rady lub burmistrz urzędu mogą poprosić o wyjaśnienia składającego oświadczenie, sporządzając z takiego spotkania odpowiedni protokół. Treść protokołu powinna być ujawniona w informacji dla rady gminy, składanej do 30 października każdego roku.

Oświadczenie złożone w kwietniu

Po korekcie pojawiło się w nim ponad 15 tys. dolarów.

W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.