Jest decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie dofinansowania przebudowy ulic Kopernika, Kilińskiego oraz Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim. Wicewojewoda Marek Subocz zatwierdził ostateczną listę rankingową, potwierdzając tym samym, że gmina Kamień Pomorski otrzyma 2,7 mln złotych dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dzięki modernizacji drogi na ulicach Kilińskiego, Kopernika oraz Wilków Morskich pojawi się nowa nawierzchnia, kilkadziesiąt miejsc parkingowych oraz zieleń.

Przy skrzyżowaniu ulic Wysockiego i Kopernika powstanie szereg nowych parkingów. Najwięcej pomiędzy centrum Meritum a Bramą Wolińską. Wiele nowych parkingów powstanie także przy ulicy Kilińskiego.

– Trudno nie kryć zadowolenia z informacji, która napłynęła do nas dziś z Urzędu Wojewódzkiego. Inwestycja usprawni ruch, a przede wszystkim poprawni bezpieczeństwo wszystkich korzystających z dróg osób. Inwestycja zostanie rozpoczęta i zakończona w 2018 roku – powiedział Burmistrz Stanisław Kuryłło.

W ramach Programu w województwie zachodniopomorskim na rok 2018 złożono 86 wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym (66 szt.) zostały poddane ocenie merytorycznej, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz w Regulaminie prac Komisji.