DSCN3094

Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim oferuje grupy robocze skazanych do zatrudnienia poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta. Skazani mogą być zatrudnieni nieodpłatnie przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne. Prace wykonywane przez skazanych dotyczyć mogą wielu różnych zadań, min.:

  • utrzymania czystości na ulicach, chodnikach, cmentarzach oraz pielęgnacji terenów zielonych,
  • utrzymania dróg, mostów i poboczy,
  • utrzymania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie nadmorskim,
  • wykonywania prac porządkowych i remontowych na terenach obiektów administracji publicznej i instytucji charytatywnych,
  • usuwania skutków klęsk żywiołowych,
  • wykonywania innych zadań finansowanych lub organizowanych przez organy administracji publicznej oraz instytucje charytatywne.

Skazani mogą być zatrudniani także odpłatnie przez kontrahentów zewnętrznych. Informuję, że podmiot zatrudniający skazanych odpłatnie jest uprawniony do korzystania z środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w postaci ryczałtu, pożyczki oraz dotacji.

DSC00201

Jednostka penitencjarna nie osiąga żadnych korzyści finansowych z tej formy zatrudnienia osadzonych. Taka forma zatrudnienia ma sprzyjać pozytywnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwić osiąganie korzyści społecznych. Podstawą prawną jest Kodeks karny wykonawczy ( Dz. U. z 1997r. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 3219581 lub osobiście w siedzibie jednostki.

Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim