Gmina Świerzno rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Szansa dla edukacji”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 08.00.00 Edukacja, RPZP.08.02.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Świerzno: Szkoły Podstawowej im. Juliana Grunera w Świerznie oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stuchowie.

Cel projektu: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Formy wsparcia:

Szkoła Podstawowa w Świerznie

Zajęcia dodatkowe:

 • dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
 • rozwijające z języka angielskiego
 • warsztaty rozwijające logiczne myślenie
 • korekcyjno-kompensacyjne
 • logopedia
 • psychoedukacja
 • porady i konsultacje indywidualne
 • rewalidacyjno-wychowawcze

Doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej

Doskonalenie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Stuchowie

Zajęcia dodatkowe:

 • dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
 • rozwijające z języka angielskiego
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego
 • korekcyjno-kompensacyjne
 • logopedia
 • psychoedukacja

Doposażenie pracowni przyrodniczej, matematycznej i informatycznej
Doskonalenie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli

Planowane efekty: wzrost poziomu kształcenia ogólnego w szkołach z terenu Gminy Świerzno (SP w Świerznie i SP w Stuchowie), rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw i umiejętności do funkcjonowania na rynku pracy wśród uczniów objętych wsparciem.

Wartość projektu: 489 500,00
Wkład Funduszów Europejskich: 416 075,001
Okres trwania projektu: 01.09.2017 – 30.06.2019