DSC03460

Przeinwestowanie, nadmierne zadłużenie, emisja obligacji, oraz podpisanie szeregu niekorzystnych zobowiązań to główne powody wymieniane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, które postawiły Gminę Kamień Pomorski na granicy utraty płynności finansowej. – Musimy niestety podejmować niepopularne decyzje – mówi Jacek Golusda. Pierwsze kroki mające przynieść oszczędności zapadną już na najbliższej sesji.

18 września 2015 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej. W porządku obrad, na wniosek burmistrza zostały ujęte projekty uchwał w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz Straży Miejskiej.

W trosce o zapewnienie płynności finansowej gminy, musimy niestety podejmować niepopularne decyzje. Uważam, że w obecnej sytuacji należy radykalnie obniżyć nadmierne wydatki i podjęcie tych uchwał jest kolejnym, niezbędnym krokiem w celu uzdrowienia naszych finansów. Zadłużenie, a tym samym zobowiązania Gminy są tak duże, że bez radykalnych oszczędności nie będzie można uchwalić budżetu na rok 2016 – mówi przewodniczący Jacek Golusda – Przeinwestowanie, nadmierne zadłużenie, emisja obligacji, oraz podpisanie szeregu niekorzystnych zobowiązań, do których doprowadził wraz z koalicją poprzedni burmistrz, postawiły naszą Gminę na granicy utraty płynności finansowej. Moim zdaniem, w obecnej sytuacji, należy podjąć odważne i zdecydowane działania, które doprowadzą do uzdrowienia finansów naszej gminy. Będę głosował za przyjęciem tych uchwał.

Rozwiązanie Straży Miejskiej funkcjonującą w strukturze Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim miałoby nastąpić 31 grudnia 2015 roku. Z kolei o zmianie funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty mówi w rozmowie z nami tydzień temu zastępca burmistrza.

Trzeba dostosować strukturę tej jednostki do aktualnych zadań oświaty. Musi też nastąpić ograniczenie zatrudnienia, obojętnie w jakiej formie GZOO będzie funkcjonować. Część pracowników już osiągnęła, bądź niebawem osiągnie wiek emerytalny. Przy pewnej restrukturyzacji jest możliwe włączenie ich obowiązków w pozostającą kadrę – tłumaczył Leszek Szefliński.

Według projektu uchwały, po zakończeniu likwidacji zadania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty przejmie Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim.

O sprawie nieracjonalnego planowania finansów gminy informowaliśmy wielokrotnie. Ubiegłoroczny budżet realizowany przez Bronisława Karpińskiego uzyskał negatywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Instytucja kontrolująca finanse samorządu wytykała w nim m.in. nieuzyskanie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży, zwiększenie długu o prawie 11,8 mln zł oraz niespełnienie wskaźników dotyczących możliwości spłaty długu. RIO poddała także pod wątpliwość realność planowania ubiegłorocznego budżetu przez byłego burmistrza. Według danych RIO 2014 rok był także rekordowy pod względem wzrostu długu publicznego. Na koniec 2013 roku wynosił on 27,2 mln zł, natomiast na koniec 2014 roku – 39,1 mln zł. Relacja zadłużenia do dochodu na koniec ub. roku wynosiła 89,54%.