1-Andrzej Danieluk

26 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Golczewie miało miejsce kolejne Czwartkowe Spotkanie Informacyjne z mieszkańcami gminy, organizowane przez Burmistrza Golczewa. Tematem spotkania było omówienie spraw bieżących oraz temat budowy fermy zwierząt futerkowych w Samlinie.

Na spotkaniu pojawiło się kilkadziesiąt osób, żywo zainteresowanych tematem powstania inwestycji hodowli norek. Jak łatwo się domyślić zagadnienie to zdominowało tematykę spotkania informacyjnego. Burmistrz przedstawił plan spotkania z mieszkańcami. Zakładał on omówienie chronologicznie wydarzeń prowadzących do powstania projektu inwestycji, a następnie odpowiedzi na ewentualne pytania zgromadzonych, wśród których byli m. in. organizatorzy niedawnego protestu przeciw powstaniu w Samlinie fermy norek: Jaromir Marks, Jorgo Apostolu, Marek Kapczyński, radni Rady Miejskiej w Golczewie, a także Tomasz Szeszycki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita oraz wielu mieszkańców gminy, którym temat norek nie jest obojętny.

Burmistrz Golczewa Andrzej Danieluk podziękował za możliwość merytorycznej dyskusji i rozpoczął spotkanie od przedstawienia kolejnych etapów rozmów z inwestorami i zdarzeń, które doprowadziły do obecnego stanu rzeczy. Burmistrz Golczewa omówił również najbliższe kroki, jakie podejmie gmina w zablokowaniu inwestycji, na co będzie położony szczególny nacisk i jak można będzie walczyć prawnie z inwestorem w przypadkach kolejnych możliwych decyzji organów opiniujących tę inwestycję. Wywiązała się aktywna wymiana zdań, w której udział brali obecni na spotkaniu mieszkańcy naszej gminy. Swoją negatywną opinię na temat inwestycji i zagrożeń jakie za sobą niesie wyraził także Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita Tomasz Szeszycki. Jednocześnie pochwalił on zaangażowanie i jednomyślność burmistrza, rady miejskiej i mieszkańców w tym temacie.

Burmistrz podziękował za konstruktywne wnioski, szczególnie dotyczące transparentności. Można mieć nadzieję, że wypracowany zostanie wspólny, spójny front przeciwko inwestorowi, co pomoże w osiągnięciu wspólnego celu, jakim jest powstrzymanie go środkami prawnymi przed rozpoczęciem budowy fermy. Zapraszamy już na kolejne Czwartkowe Spotkanie Burmistrza Golczewa z mieszkańcami tj. 23 lutego br. Temat spotkania zostanie podany wkrótce.

UM w Golczewie