Powiat Kamieński ogłosił harmonogram udzielania bezpłatnych porad prawnych w Kamieniu Pomorskim. Zgodnie z ustawą z darmowych porad będą mogły skorzystać osoby do 26 roku życia, seniorzy powyżej 65 roku życia, kombatanci i weterani, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły starty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.