737

Niszczenie konstrukcji drewnianych, metalowych i betonowych, sporządzanie ogniowych i elektrycznych sieci wybuchowych, działania przeciwchemików oraz szkolenie z użycia ładunków wydłużonych – elementy trwającego zgrupowania poligonowego. Na obiektach w Ustce szkolą się marynarze z 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa. Do tej pory zużyli oni 1200 kg materiałów wybuchowych.

738

Szkolenie poligonowe sił 8. Batalionu Saperów (8. Flotylla Obrony Wybrzeża) realizowane jest na Obiektach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Tematyka zajęć jest bardzo zróżnicowana. Żołnierze, pod okiem instruktorów zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu sporządzania zapalników, wysadzania ładunków materiałów wybuchowych oraz konstruowania sieci wybuchowych – zarówno elektrycznych jak i z lontu detonacyjnego.

739

Prowadzone są także zadania drogowe. Ważnym elementem szkolenia jest ustawianie zapór inżynieryjnych i wykonywania w nich przejść – wysadza się elementy i konstrukcje żelbetonowe, stalowe i drewniane. Poprzez wysadzania dużych ładunków w gruncie symuluje się niszczenie fortyfikacji oraz przygotowanie schronów dla batalionowego sprzętu technicznego. Uczestniczący w szkoleniu marynarze uczą się także prowadzenia rozpoznania inżynieryjnego oraz taktyki działania wojsk inżynieryjnych.

740

Podczas szkolenia wykonywano także między innymi przejścia w symulowanych morskich zaporach inżynieryjnych od strony lądu. Do tego celu służą tzw. ładunki wydłużone, które strzelano ze stojącego na plaży transportera PTS w stronę morza. Półtonowe ładunki zawierające plastyczny materiał wybuchowy neutralizują zagrożenie minowe w wodzie na odcinku o długości 500 metrów i szerokości około 10 metrów. Strzelania tego typu realizowane są cyklicznie, mają one na celu przygotowanie bezpiecznego toru wodnego dla okrętu, który planuje wysadzenie desantu na nieuzbrojonym brzegu – np. na plaży. Nie zabrakło też szkolenia strzeleckiego. W trakcie ćwiczeń poligonowych duży nacisk położono na wyrabianie nawyków przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas prowadzenia prac.

741

Wchodzący w skład batalionu pododdział chemiczny doskonalił umiejętności posługiwania się sprzętem i środkami ochrony przed skażeniami, wykrywania i identyfikacji skażeń, czy pobieranie próbek skażonych materiałów. Realizowano szkolenie w skali drużyny i plutonu podczas rozpoznania i likwidacji skażeń pododdziałów, sprzętu i infrastruktury.

742

Marynarze ćwiczyli działania w warunkach skażeń promieniotwórczych i chemicznych, wykorzystywali specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania toksycznych środków przemysłowych, doskonalili także procedury odkażania personelu w specjalnie do tego przeznaczonych namiotach. Na jednym z nabrzeży usteckiego portu utworzono Okrętowy Punkt Likwidacji Skażeń gdzie odkażono trałowca. Równolegle specjaliści z zespołu ratownictwa chemicznego trenowali działanie podczas rozpoznania miejsca awarii urządzeń z toksycznymi środkami chemicznymi. Szkolenie zakończy się 25 września.

743

Ćwiczenia lądowe jednostek Marynarki Wojennej są stałym przedsięwzięciem systemu szkoleniowego w siłach morskich. Marynarka Wojenna jako jedyny rodzaj Sił Zbrojnych RP posiada bowiem siły do działań na morzu, pod wodą, w powietrzu i na lądzie. Główne zadania jednostek brzegowych MW polegają właśnie na prowadzeniu działań saperskich, inżynieryjnych, przeciwchemicznych i logistycznych. Ćwiczenia takie stanowią przygotowanie do działań w warunkach bojowych, a także pozwalają utrzymać ciągłą gotowość do reagowania w sytuacjach kryzysowych i na wypadek klęsk żywiołowych. Właśnie takie jednostki jak m.in. bataliony saperów czy grupy nurków minerów z Marynarki Wojennej kilkadziesiąt razy w roku kierowane są do akcji unieszkodliwiania niebezpiecznych materiałów wybuchowych zalegających od czasów II wojny światowej. Pododdziały chemiczne reagują chociażby w przypadku natrafienia na materiały chemiczne bądź toksyczne. Pomagają także społeczeństwu podczas klęsk żywiołowych, a także w pracach inżynieryjnych.

745

8. Batalion Saperów MW jest oddziałem 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, przeznaczonym do wykonywania całokształtu zadań wsparcia inżynieryjnego flotylli. Do najważniejszych zadań batalionu należy urządzanie i utrzymanie stanowisk rozładunku oraz załadunku sprzętu i materiałów na okręty z nieprzygotowanego brzegu, a także ustawianie przeciwdesantowych zapór minowych. Jednostka posiada możliwości prowadzenia prac fortyfikacyjnych, budowy mostów niskowodnych, rozminowywania terenów i obiektów oraz urządzania przepraw pontonowych i desantowych. Etatowy patrol rozminowania zajmuje się usuwaniem niewypałów i niewybuchów. Dowódcą 8. Batalionu Saperów jest kmdr por. Wojciech CHRZANOWSKI.

źródło:
8. FOW