Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Regionalne izby kontrolujące finanse samorządów będą mogły szybciej i sprawniej reagować w sytuacjach pogarszającego się stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Z problemem nadmiernego zadłużenia boryka się od końca 2014 roku Kamień Pomorski. Wtedy to okazało się, że długi sięgają blisko 40 mln złotych. A relacja dochodów do zadłużenia osiągnęła niemalże 90%.

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej samorządów, a także ich związków i stowarzyszeń. Znajdują się poza strukturą administracji rządowej. W swojej działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej zachowują niezależność – przy czym działalność nadzorcza, a pośrednio kontrolna i opiniodawcza, podlega kontroli sądowo-administracyjnej.

Nowe przepisy zakładają, że na podobieństwo rozwiązań przyjętych w Najwyższej Izbie Kontroli regionalne izby obrachunkowe będą musiały powiadamiać – w związku z prowadzoną działalnością nadzorczo-kontrolną – organy ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Projekt zakłada także, że rozstrzygnięciom nadzorczym podejmowanym w sytuacji braku skuteczności organów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych (ustanowienie zarządu komisarycznego) oraz wydawanym w sytuacji powtarzającego się naruszenia prawa przez organ wykonawczy (rozwiązanie lub jego odwołanie) – będzie mógł być nadawany – pod określonymi warunkami – rygor natychmiastowej wykonalności. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy jednostka samorządu terytorialnego – w związku ze złym stanem finansowym lub obstrukcją jednego z organów – nie jest zdolna do wykonywania zadań publicznych.

Według danych RIO, dla gminy Kamień Pomorski – 2014 rok był rekordowy pod względem wzrostu długu publicznego. Lwią część zaplanowanych na 2014 rok dochodów gminy miały stanowić środki ze sprzedaży nieruchomości. Z tego tytułu zaplanowano aż 8,7 mln zł dochodów. Udało się pozyskać jedynie 3,7 mln zł. Samorząd przekroczył także o 500% dopuszczalny wskaźnik dotyczący możliwości spłaty zadłużenia.

Na koniec 2013 roku wynosił on 27,2 mln zł, natomiast na koniec 2014 roku – 39,1 mln zł. Dług w ciągu roku zwiększył się o kwotę 11,8 mln zł, a relacja zadłużenia do dochodu na koniec ub. roku wynosiła 89,54%. Na koniec 2017 roku dług gminy Kamień Pomorski ma wynieść 31 mln 660 tys. złotych.