grab3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą : “Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w Aglomeracji Kamień Pomorski – etap II”. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w tzw. aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Zgodnie z podpisaną w dniu 10 lipca 2014 r. umową o dofinansowanie inwestycji nr POIS-01.01.00-00-007/14 całkowita wartość robót budowlanych wynosi 5.123.465,00 zł. brutto, przy przewidzianym dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w wysokości 2.681.640,28 zł.

Inwestycja przewiduje dwa zakresy, tzn:

1. Budowę przepompowni głównej w miejscowości Kamień Pomorski wraz z odcinkiem kolektora dopływowego oraz przepompowni i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabowo. W ramach tej części inwestycji przewidziano:

– wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w obrębie geodezyjnym Grabowo oraz dwie przepompownie ścieków o dł. 2555 m,
– przebudowę przepompowni głównej przy ul. Dziwnowskiej w Kamieniu Pomorskim,
– wykonanie kolektora dopływowego Ø 600 mm i długości 156 m oraz dwa kolektory tłoczne Ø 315 mm i Ø 250 mm, o długości 335,3 m każdy.

oczy

2. Roboty rozszerzające, polegające na wykonaniu nowych odcinków kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 117 m i kanalizacji deszczowej o łącznej długości 930 m z odrzutami sieciowymi i dwoma separatorami wód deszczowych w ul. Lipowej w Kamieniu Pomorskim.

Inwestycja stanowi drugi etap (po przebudowie z rozbudową oczyszczalni ścieków w Mokrawicy) szerszego przedsięwzięcia, obejmującego kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Kamień Pomorski, poprzez rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odprowadzania wód deszczowych. W wyniku inwestycji przewidziano uzyskanie następujących, bezpośrednich efektów rzeczowych:

  1. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej i przyłączenie ok. 234 mieszkańców w miejscowości Grabowo Gm. Kamień Pomorski;
  2. Usprawnienie systemu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Mokrawicy, dzięki wybudowanym kolektorom kanalizacji tłocznej oraz nowoczesnej, samoobsługowej przepompowni ścieków przy ul. Dziwnowskiej w Kamieniu Pomorskim;
  3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w części miasta Kamień Pomorski, w rejonie powstającego Kwartału Dominikańskiego (ulice: Żeromskiego, Obrońców Warszawy i Żwirki i Wigury). Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym rejonie miasta jest niezbędne z uwagi na występujące przeciążenia sieci ogólnospławnej, które mają miejsce po obfitych lub długotrwałych opadach atmosferycznych.

Finalnie, realizacja projektu umożliwi uzyskanie następujących efektów ekologicznych:

  • usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji poprzez budowę sieci oraz ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków do odbiorników,
  • osiągnięcie standardów europejskich w zakresie ochrony środowiska wypełnienie warunków wynikających z dyrektywy 91/271/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz odpowiednich regulacji prawa krajowego,
  • zabezpieczenie wód podziemnych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń dzięki budowie nowej kanalizacji sanitarnej i podłączeniu budynków mieszkalnych,
  • poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców, podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego.

Więcej informacji na temat realizacji poszczególnych etapów projektu “Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w Aglomeracji Kamień Pomorski” można uzyskać na stronie www.pgkkamien.pl lub bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim ul. Szczecińska 2, tel. 91 3820888.

PGK Kamień Pomorski