Radni wchodzący w skład komisji rewizyjnej próbują legitymizować działania Józefa Malca, stawiając go ponad obowiązującym prawem. Przypomnijmy Starosta choć ma taki ustawowy obowiązek, to od 7 września 2016 roku nie realizuje wniosku Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącego odwołania Józefa Palusińskiego z funkcji. Dlaczego? Na początku grudnia informowaliśmy, że nieoficjalnie mówi się o nagrodzie jubileuszowej za 45 lat pracy, którą przed pożegnaniem się z funkcją miałby otrzymać Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do starosty Józefa Malca z wnioskiem o odwołanie 7 września 2016 roku. W swoim piśmie wskazał, że w dniach 15-26 czerwca 2015 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przeprowadzono kontrolę, która miała ocenić zakres prawidłowości podejmowania działań wynikających z zaleceń pokontrolnych w obszarze samowoli budowlanej i egzekucji w administracji. – W ramach przeprowadzonej kontroli po raz kolejny stwierdzono, że w trzykrotnie kontrolowanej jednostce zalecenia nie zostały wdrożone w całości i w dalszym ciągu występują w ww. obszarze nieprawidłowości i uchybienia. Szczegółowe wyniki kontroli, w tym sformułowane oceny, rodzaj, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybienia stwierdzone w wyniku kolejnej kontroli sprawdzającej zawarto w wystąpieniu pokontrolnym, w którym 95% kontrolowanych zagadnień oceniono negatywnie – stwierdza w piśmie do starosty Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Starosta nie ma tu pola do manewru, bowiem zgodnie z przepisami jest zobowiązany zrealizować wniosek. Jednak tak się nie stało, gdyż w całej sprawie wystąpił przeogromny zbieg okoliczności. Pięć dni przez pismem z województwa, Józef Malec zrealizował prośbę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 maja 2017 roku. Dlaczego akurat wtedy? Jak informowaliśmy w grudniu, to właśnie w maju 2017 roku, szef kamieńskiego PINB miałby otrzymać nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy wynoszącą czterokrotność wynagrodzenia.  Józef Palusiński stoi na czele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego od 1 lutego 2000 roku. 65 lat ukończył w 2009 roku, czyli na teoretycznie na emeryturze mógłby przebywać od 7 lat.

Radni murem za (bezprawiem) Starostą

Sprawa trafiła do Rady Powiatu, którą Wojewódzki Inwestor Nadzoru Budowlanego wskazał jako kontrolującą działania starosty z prośbą o wyeliminowanie istniejących nieprawidłowości związanych z odwołaniem. Radni wchodzący w skład komisji rewizyjnej po wysłuchaniu starosty stwierdzili, że pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynęło już po podpisaniu porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy o pracę w maju 2017 roku.

Co ciekawe Starosta zgodnie z prawem ma jedynie zrealizować wniosek z województwa. Nie ma uprawnień do polemizowania czy podważania decyzji o odwołaniu. Mimo to, po wysłuchaniu argumentów starosty, radni wchodzący w skład Komisji Rewizyjnej napisali w uzasadnieniu skargi na Józefa Malca napisali: „W uzasadnieniu wniosku o odwołanie Józefa Palusińskiego powołuje się (WINB przyp. red) na szereg nieprawidłowości w przeprowadzonej kontroli w okresie 15.06.2015 roku do 26.06.2015 roku, tzn. po upływie ponad roku od zaistnienia okoliczności uzasadniających wniosek o odwołanie. Stwierdzenie dopiero po ponad rocznym okresie, że Pan Palusiński niewłaściwie wypełnia zadania nakładane na organ nadzoru budowlanego, a sposób jego działania jako kierownika jednostki nie daje gwarancji osiągania ustawowych celów budzi wątpliwości, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że strony złożyły już oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron”. 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zabiera głos

Głos w sprawie zabrał także Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jacek Szer informuje, że zasady odwołania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego zostały określone w ustawie Prawo budowlane. – Na gruncie przedmiotowej sprawy należy przed wszystkim wskazać, że wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o odwołanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest dla starosty wiążący i powinien być bezzwłocznie uwzględniony – czytamy w piśmie.

Sprawa będzie rozpatrywana przez Radę Powiatu podczas wtorkowej sesji.